Zmeny a doplnky č. 1 k Územnému plánu obce Pravenec

 

 

GRAFICKÁ ČASŤ

      

Širšie vzťahy

platný

Územný plán obce - PDF
  návrh Územný plán obce - PDF

Urbanizmus

platný

Územný plán obce - PDF
  návrh Územný plán obce - PDF

Doprava

platný

Územný plán obce - PDF
  návrh Územný plán obce - PDF

Siete

platný

Územný plán obce - PDF
  návrh Územný plán obce - PDF

PP

platný Územný plán obce - PDF
  návrh Územný plán obce - PDF

Verejno-prospešné stavby

platný

Územný plán obce - PDF
 

návrh

Územný plán obce - PDF

 

 

 

TEXTOVÁ ČASŤ

Textová časť Územný plán obce - PDF
Záväzná časť Územný plán obce - PDF
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Pravenec - platné Územný plán obce - PDF