Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť možno podať:

- písomne poštou na adresu:

  Obecný úrad Pravenec

  Pravenec 208

  972 16  Pravenec

    

- osobne priniesť v písomnej forme do podateľne Obecného úradu Pravenec

    

- dostaviť sa osobne na Obecný úrad v Pravenci, kde bude spísaný úradný záznam

    

- telefaxom alebo elektronickou poštou s potvrdením podpisu do päť pracovných dní

   

- opravný prostriedok je možné podať na mieste a spôsobom ako pôvodné podanie v lehote určenej zákonom a internou normou.

      

Obecná samospráva sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zraidení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z.n.p., zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a internou normou - Smernica na prejednávanie sťažností.  

  

    

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a podnetov uznesenie PDF
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Pravenec uznesenie PDF