Verejné vyhlášky

03.06.2014 Verejná vyhláška - zastavenie konania - DODO-AUTO s.r.o. Oznámenie o začatí konania PDF
20.05.2014 Verejná vyhláška - stavebné povolenie Ondrej vážny Oznámenie o začatí konania PDF
25.11.2013 Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením Oznámenie o začatí konania PDF
13.09.2013 Stavebné povolenie - "Pravenec - Zahustenie DTS, IBV Pravenec II. Etapa, SO-01; Prípojka VN, Trafostanica, NN rozvody Oznámenie o začatí konania PDF
                    
05.09.2013 Oznámenie o začatí konania na povolenie zmeny stavby pred jej dokončením a nariadenie ústneho pojednávania - Milan Brezáni a Petra Kobetičová Oznámenie o začatí konania PDF
                  
27.5.2013 Rozhodnutie - prerušenie konania - "Pravenec - Zahustenie DTS, IBV Pravenec II. Etapa, SO-01; Prípojka VN, Trafostanica, NN rozvody Oznámenie o začatí konania PDF
               
06.05.2013 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Prestavba rodinného domu na pozemku parc. č. 256/5 a 256/8, stavebník: Ivan Gallo a Renáta Gallová Oznámenie o začatí konania PDF
            
21.03.2013 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu "Pravenec - Zahustenie DTS, IBV Pravenec II. Etapa, SO-01; Prípojka VN, Trafostanica, NN rozvody Oznámenie o začatí konania PDF
                
21.03.2013 Územné rozhodnutie pre stavbu "Pravenec - Zahustenie DTS, IBV Pravenec II. Etapa, SO-01; Prípojka VN, Trafostanica, NN rozvody Oznámenie o začatí konania PDF
              
31.01.2013 Oznámenie o začatí územného konania navrhovateľ SSE-D, a.s. Žilina Verejná vyhlášky DOC
  Zakreslenie navrhovaného umiestnenia stavby 1 Oznámenie o začatí konania PDF
  Zakreslenie navrhovaného umiestnenia stavby 2 Oznámenie o začatí konania PDF
            
03.01.2012 Súhlas na výrub drevín na pozemku parc. č. 1273/24, k.ú. Pravenec - tenisové ihrisko v časti kolónia   Verejná vyhlášky DOC
                 
  Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín na pozemku parc. č. 1273/24, k.ú. Pravenec - tenisové ihrisko v časti kolónia Verejná vyhlášky DOC
                
16.09.2011 Rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu Prievidza ohľadom pozemkových úprav - strana 1 2 3 4    (zverejnené 16.9.2011)