Územný plán obce

Územnoplánovacia dokumentácia komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

 

Územný plán obce Pravenec schválilo Obecné zastupiteľstvo v Pravenci na svojom zasadnutí dňa 15.10.2009 uznesením č. 6/2009 B 1.

GRAFICKÁ ČASŤ

Širšie vzťahy

Územný plán obce - PDF

Komplexný návrh

Územný plán obce - PDF

Doprava

Územný plán obce - PDF

Siete

Územný plán obce - PDF

Verejno-prospešné stavby

Územný plán obce - PDF

 

TEXTOVÁ ČASŤ

Príloha č. 1 Územný plán obce - PDF
Príloha č. 2 Územný plán obce - PDF
Príloha č. 3 Územný plán obce - PDF
Príloha č. 4 Územný plán obce - PDF
Príloha č. 5 Územný plán obce - PDF
Príloha č. 6 Územný plán obce - PDF

Príloha č. 7

Územný plán obce - PDF
Príloha č. 8 Územný plán obce - PDF
Príloha č. 9 Územný plán obce - PDF
Textová časť Územný plán obce - PDF
Záväzná časť Územný plán obce - PDF
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Pravenec Územný plán obce - PDF

 

Formát PDF - otvára sa v novom okne