Úradná tabuľa

 

Súbory sú vo formáte PDF a sú zobrazované v novom okne prehliadača.

            

6.12.2019

Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 11.12.2019

 
25.11.2019

Návrh rozpočtu obce Pravenec na roky  2020 a roky 2021 a 2022

   
 

Príjmy

 
 

Výdavky

 
 

Dôvodová správa

 
25.11.2019

Návrh VZN obce Pravenec č. ........../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 
 

Prílohy k VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce

 
25.11.2019

Návrh VZN obce Pravenec č. ........./2019, zo dňa 11.12.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obe Pravenec č. 3/2018, ktorým sa určujú podmienky a správa multifunkčného ihriska v obci Pravenec - Prevádzkový poriadok multifunčkného ihriska.

 
25.11.2019

Návrh VZN obce Pravenec č. ........../2019, zo dňa 11.12.2019, ktorým sa mení VZN č. 8/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zo dňa 15.12.22015, v znení neskorších predpisov.

 
25.11.2019

Návrh VZN obce Pravenec č. ..........., zo dňa ..........., ktorým sa mení VZN obce Pravenec č. 6/2012, zo dňa 13.12.2012 o dani za psa.

 
25.11.2019

Návrh VZN obce Pravenec č. ........./2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009 o určení výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v Pravenci v znení neskroších zmien a doplnkov

   
25.11.2019

Návrh VZN obce Pravenec č. ............ zo dňa ............. o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2020

 
25.11.2019

Návrh Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Pravenec za školský rok 2018/2019

 
25.11.2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020

 
24.10.2019

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 16.10.2019

 
11.10.2019

Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 16.10.2019

 
30.9.2019

Rozhodnutie o prerušení konania

stavba: "INS_FTTH_PD_NPRA_01_Pravenec"

stavebník: Slovak telekom, a.s.

spôsob doručenia: verejná vyhláška

 

 
30.9.2019

Rozhodnutie o prerušení konania

stavba: "INS_FTTH_PD_NPRA_01_Poluvsie"

stavebník: Slovak telekom, a.s.

spôsob doručenia: verejná vyhláška

 
11.9.2019

Súhlas na výrub drevín (2 ks smrek obyčajný) na pozemku parc. č. 96, k.ú. Pravenec - verejná vyhláška

 
22.8.2019

Obec Pravenec, ako prísl. orgán ochrany prírody a krajiny - Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojdenávanie spojené s miestnym zisťovaním - výrub drevín na pozemku parc. č. 96, k.ú. Pravenec

 
22.8.2019

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 21.8.2019

   
22.8.2019

Všeobecne záväzné nariadania schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pravenci dňa 21.8.2019

   
22.8.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, zo dňa 21.8.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012, zo dňa 23.8.2012, o výške príspevkov v materskej škole a školskej jedálni zriadených obcou Pravenec

   
21.8.2019

Obec Poluvsie, ako prísl. stavebný úrad - Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním - stavba "INS_FTTH:PD_NPRA_01_Poluvsie" - budovanie novej optickej telekominikačnej siete FTTH

 
 

Situácia

 
20.8.2019

Obec Pravenec, ako prísl. stavebný úrad - Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním - stavba "INS_FTTH:PD_NPRA_01_Pravenec" - budovanie novej optickej telekominikačnej siete FTTH

 
 

Situácia

 
16.8.2019

Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 21.8.2019

 
16.8.2019

Krajský pamiatkvý úrad Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výsku v súvislosti s líniovou stavbou "INS_FTTH_PD_NEBR_01_Pravenec_kolónia

 
5.8.2019

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012, zo dňa 23.8.2012 o výške príspevkov v materskej škole a školskej jedálni zriadených obcou Pravenec

 
20.6.2019

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 19.6.2019

 
14.6.2019

Návrh programu na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 19. júna 2019

 
31.05.2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pravenec na II. polrok 2019

 
14.05.2019

Záverečný účet obce Pravenec za rok 2018

 
14.05.2019

Výročná správa obce Pravenec za rok 2018

 
29.4.2018

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 24.4.2019

 
18.4.2019

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 24.4.2019

 
11.4.2019

Verejná vyhláška - zastavenie konania

stavebník: Stredoslovenská distribučná, a.s.

stavba: 9742 - Pravenec - Horné Záhumnie - Zahustenie TS Horné Záhumnie

 
5.4.2019 Návrh Záverečného účetu obce Pravenec za rok 2018  
5.4.2019

Návrh Individuálnej výročnej správy obce Pravenec za rok 2018

 
  Prílohy k Individuálnej výročnej správe obce Pravenec za rok 2018  
30.1.2019 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 23.1.2019  
18.1.2019 Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 23.1.2019  
04.01.2019 Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Pravenec, zmeny a doplnky č. 2" - informácia o zverejnení dokumentu  
  Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Pravenec, zmeny a doplnky č. 2" - sprievodný list  
  Oznámenie o zmene strategického dokumentu "Územný plán obce Pravenec, zmeny a doplnky č. 2" - oznámenie  
21.12.2018 Uznesenia z Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 10.12.2018    
6.12.2018 Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 10.12.2018 uznesenie PDF  
4.12.2018 VZN obce Pravenec č. 5/2018, zo dňa 3.12.2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Pravenci v znení neskorších zmien a doplnkov uznesenie PDF  
4.12.2018

VZN obce Pravenec č. 4/2018, zo dňa 3.12.2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019

uznesenie PDF  
4.12.2018

Uznesenia z Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 3.12.2018

uznesenie PDF  
30.11.2018

Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení konania o umiestnení stavby

stavebník: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, zast. spoločnosťou EL SPOL-SK, s.r.o. Ľ. Štúra 778/46, 029 01  Námestovo

uznesenie PDF  
30.11.2018

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán obce Pravenec, Zmeny a doplnky č. 2

uznesenie PDF  
27.11.2018

Návrh programu zasadnutia Obecného zastupietľstva v Pravenci na deň 3.12.2018

uznesenie PDF  
16.11.2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019

uznesenie PDF  
16.11.2018

Návrh VZN o dani z nehnuteľností na rok 2019

uznesenie PDF   
16.11.2018

Návrh VZN obce Pravenec č. ........./2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009 o určení výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v Pravenci v znení neskroších zmien a doplnkov

uznesenie PDF   
16.11.2018

Rozpočet obce Pravenec na rok 2019 a roky 2020 a 2021

   
  Príjmy uznesenie PDF  
  Výdavky uznesenie PDF  
05.11.2018

Usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza k domácim zabíjačkám

uznesenie PDF  
19.10.2018

Zverejnenie zámeru prenechania nehnuteľného majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - žiadateľ Ing. Dušan Svoboda

uznesenie PDF  
19.10.2018

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - žiadateľ Dušan Lacena a Ingrid Lacenová

uznesenie PDF  
19.10.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec č. 3/2018, ktorým sa určujú podmienky a správa multifunčného ihriska v obci Pravenec - Prevádzkový poriadok multifunkčého ihriska

uznesenie PDF  
19.10.2018

Schválené Všeobecne záväzné nariadenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 18.10.2018

uznesenie PDF  
19.10.2018

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci, zo dňa 18.10.2018

uznesenie PDF  
12.10.2018

Návrh programu Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 12.10.2018

uznesenie PDF  
11.10.2018

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - vodná stavba - studňa domová na pozemku parc. č. 1774/1, k.ú. Pravenec - verejná vyhláška

uznesenie PDF  
02.10.2018

Návrh Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Pravenec za školský rok 2017/2018

uznesenie PDF  
02.10.2018

Návrh VZN obce Pravenec č. ........../2018, ktorým sa určujú podmienky a správa multifunčného ihriska v obci Pravenec - Prevádzkový poriadok multifunkčého ihriska

uznesenie PDF  
26.09.2018

Rozhodnutie o prerušení územného konania vo veci návrhu Stredoslovenskej distribučnej, a.s. na územné rozhodnutie o umiestnení stavby v dokumentácii označenej pod názvom "9742-Pravenec-Horné Záhumnie-Zahustenie TS Horné Záhumnie"

uznesenie PDF  
20.08.2018

VZN č. 2/0218 obce Pravenec, ktorým sa určujú miesta a plochy na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území obce Pravenec

uznesenie PDF  
20.08.2018

VZN schválené na zasadnutí Obecného zatupiteľstva v Pravenci dňa 16.8.2018

uznesenie PDF  
20.08.2018

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 16.8.2018

uznesenie PDF  
13.08.2018

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 16.8.2018

uznesenie PDF  
03.08.2018

Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním - stavby "9742-Pravenec-Horné Záhumnie_zahustenie TS Horné Záhumnie"; stavebník Stredoslovenská distribučná, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina prostredníctvom spoločnosti ELSPOL-SK, s.r.o., so sídlom Ľ. Štúra 778/46, 029 01  Námestovo

uznesenie PDF  
 

situácia

uznesenie PDF  
30.07.2018

Návrh VZN obce Pravenec, ktorým sa určujú miesta a plochy na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území obce Pravenec

uznesenie PDF  
25.07.2018

Zverejnenie zámeru prenechania nehnuteľného majetku obce (časti pozemkov parc. č. 356/1 a 1248/24, k.ú. Pravenec,) do nájmu z dôvodu hondého osobitného zreteľa - umiestnenie predajných pultov náplní do kahancov za symbolickú cenu

uznesenie PDF  
25.06.2018

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci konaného dňa 21.6.2018

uznesenie PDF  
25.06.2018

Kolaudačné rozhodnutie - prístavba kotolne a uholne, pozemok parc. č. 10, k.ú. Pravenec

navrhovateľ: Miroslav Kmeť a Mária Kmeťová Solčániová

stavba: prístavba samostatnej byt. jednotky - prístavba kotolne a uholne

uznesenie PDF  
18.06.2018

Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 21.6.2018

uznesenie PDF  
01.06.2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pravenec na II. polrok 2018

uznesenie PDF  
24.04.2018

Oznámenie o začatí doplňujúceho kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - verejná vyhláška

navrhovateľ: Miroslav Kmeť a Mária Kmeťová Solčániová

stavba: prístavba samostatnej byt. jednotky - prístavba kotolne a uholne

uznesenie PDF  
24.04.2018

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 19.4.2018

uznesenie PDF  
13.04.2018

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 19.4.2018

uznesenie PDF  
03.04.2018

Návrh Záverečného účtu obce Pravenec za rok 2017

uznesenie PDF  
03.04.2018

Návrh Výročnej správy obce Pravenec za rok 2017

uznesenie PDF  
14.03.2018

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - verejná vyhláška - "Prístavba k RD - samostatná b.j.", parc. č. 11, k.ú. Pravenec

uznesenie PDF  
05.03.2018

VZN obce Pravenec č. 1/2018 zo dňa 28.2.2018, ktorým sa meí a dopĺňa VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Pravenci v znení neskorších zmien a doplnkov

uznesenie PDF  
05.03.2018

Všeobecne záväzné nariadenia schválené Obecným zastupiteľstvom v Pravenci dňa 28.2.2018

uznesenie PDF   
05.03.2018

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 28.2.2018

uznesenie PDF   
22.02.2018

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 28.2.2018

uznesenie PDF  
06.02.2018

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 29.1.2018

uznesenie PDF  
01.02.2018

Návrh VZN obce Pravenec č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009 o určení výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v Pravenci v znení neskroších zmien a doplnkov

uznesenie PDF   
31.01.2018

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obytnej zóny v Nedožeroch - Brezanoch

uznesenie PDF  
 

Informácia o možnosti doručenia písomného stanoviska

uznesenie PDF  
26.01.2018

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 29.1.2018

uznesenie PDF  
18.12.2017

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby v PD označenej ako "16_F_F2BRS_PD_PRA_Pravenec, č. parc. 3055/5"; navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

uznesenie PDF uznesenie PDF
15.12.2017

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán obce Pravenec, Zmeny a doplnky č. 2

uznesenie PDF  
  Územný plán obce Pravenec Zmeny a doplnky č. 2 - návrh uznesenie PDF  
15.12.2017

VZN obce Pravenec č. 5/2017 zo dňa 14.12.2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pravenec, zo dňa 13.6.2016

uznesenie PDF  
15.12.2017

VZN obce Pravenec č. 4/2017 zo dňa 14.12.2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009 o určení výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v Pravenci v znení neskroších zmien a doplnkov

 uznesenie PDF  
15.12.2017

VZN obce Pravenec č. 3/2017 zo dňa 14.12.2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zo dňa 15.12.2015

uznesenie PDF   
15.12.2017

VZN obce Pravenec č. 2/2017 zo dňa 14.12.2017 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018

uznesenie PDF  
15.12.2017

Rozpočet obce Pravenec na rok 2018 a roky 2019 a 2020

   
 

príjmy

uznesenie PDF  
 

výdavky

uznesenie PDF  
15.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenia schválené Obecným zastupiteľstvom v Pravenci dňa 14.12.2017

uznesenie PDF  
15.12.2017

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 14.12.2017

uznesenie PDF  
07.12.2017

Návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 14.12.2017

uznesenie PDF  
28.11.2017

Návrh rozpočtu obce na roky 2018 - 2020

   
 

príjmy

uznesenie PDF  
 

výdavky

uznesenie PDF  
28.11.2017

Návrh VZN o dani z nehnuteľností na rok 2018

uznesenie PDF  
28.11.2017

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

uznesenie PDF  
28.11.2017

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Pravenci

uznesenie PDF  
28.11.2017

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pravenec

uznesenie PDF  
28.11.2017

Návrh Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Pravenec za školský rok 2016/2017

uznesenie PDF  
28.11.2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018

uznesenie PDF  
14.11.2017

Kolaudačné rozhodnutie - "výrobná hala "G"SLOVAKTUAL Pravenec" - objekty SO 001 Príprava územia a HTÚ, SO 101 Výrobný monoblok, SO 102 Trafostanica, SO 103 Oplotenie, SO 202 Prípojka VN, SO 203 Prípojka NN, SO 204 Areálový plynovod, SO 208 Prípojka slaboprúdu, SO 209 Vonkajšie osvetlenie, SO 210 Sadové úpravy a PS 301 Mostové žeriavy, stavebník: SLOVAKTUAL, s.r.o.

uznesenie PDF  
10.11.2017

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí doplňujúceho územného konania a upustenie od ústneho pojednávania; navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; názov stavby: "16_F_F2BTS_PD_PRA_ Pravenec, č. parc. 3055/5",

uznesenie PDF  
24.10.2017

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 19.10.2017

uznesenie PDF  
13.10.2017

Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 19.10.2017

uznesenie PDF  
26.09.2017

Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním; navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, stavba: "16_F_F2BTS_PD_PRA_Pravenec, č. parc. 3055/5"

uznesenie PDF  
 

situácia

uznesenie PDF  
05.09.2017

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci, zo dňa 30.8.2017

uznesenie PDF  
25.08.2017

Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 30.8.2017

uznesenie PDF  
24.08.2017

Zverejnenie zámeru odpredaja poľnohospodárskeho pozemku podľa zákona č. 140/2014 Z.z., parc. č. 2292, k.ú. Pravenec

uznesenie PDF   
21.08.2017

Výrobná hala G Slovaktual Pravenec - záväzné stanovisko ku kolaudačnému konaniu podľa § 38 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uznesenie PDF  
17.08.2017

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

uznesenie PDF  
14.08.2017

Návrh 2. úpravy rozpočtu obce Pravenec na rok 2017

uznesenie PDF  
04.08.2017

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - navrhovateľ: SLOVAKTUAL, s.r.o., 972 16  Pravenec 272, stavba: "výrobná hala "G" SLOVAKTUAL Pravenec"

uznesenie PDF  
17.07.2017

Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením; zmena stavby pred dokončením: "Výrobná hala "G" SLOVAKTUAL Pravenec; stavebník: SLOVAKTUAL, s.r.o., IČO: 00693511

uznesenie PDF  
23.06.2017

VZN č. 1/2017, ktorým sa mení VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pravenec

uznesenie PDF  
26.06.2017

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci, zo dňa 21.6.2017

uznesenie PDF  
19.06.2017

Výrobná hala "G" SLOVAKTUAL Pravenec - informácia o podaní žiadosti o stavebné povolenie

uznesenie PDF  
19.06.2017

Zverejnenie zámeru odpredaja poľnohospodárskeho pozemku podľa zákona č. 140/2014 Z.z.

uznesenie PDF  
16.06.2017

Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 21.6.2017

uznesenie PDF  
05.06.2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017

uznesenie PDF  
05.06.2017

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pravenec

uznesenie PDF  
17.05.2017

Stavebné povolenie - Ing. Andrej Barančík a manž. PharmDr. Silvia - verejná vyhláška

uznesenie PDF  
10.05.2017

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 27.4.2017

uznesenie PDF  
25.04.2017

Oznámenie o začatí doplňujúceho spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavebník Ing. Andrej Barančík a manž. Silvia

uznesenie PDF  
25.04.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavebník ILJIN SLOVAKIA s.r.o.

uznesenie PDF  
21.04.2017

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 27.4.2017

uznesenie PDF  
04.04.2017

Oznámenie o doručení doporučenej listovej zásielky pre: Nikolas Giakas, bytom Pravenec

uznesenie PDF  
04.04.2017

Návrh Záverečného účtu obce Pravenec za rok 2016

uznesenie PDF  
04.04.2017

Návrh Výročnej správy obce Pravenec za rok 2016

uznesenie PDF  
09.03.2017

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 28.2.2017

uznesenie PDF  
24.2.2017

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci, na deň 28.2.2017

uznesenie PDF  
10.02.2017

Návrh prvej úpravy rozpočtu obce na rok 2017

uznesenie PDF  
16.12.2016

VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017

uznesenie PDF  
16.12.2016

VZN č. 3/2016, ktorým sa mení VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie naprevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Pravenci v platnom znení

uznesenie PDF  
16.12.2016

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 15.12.2016

uznesenie PDF  
15.12.2016

Návrh plánu sociálnych služieb obce Pravenec + oznámenie o pripomienkovaní

výsledky volieb, formát doc, otvára sa v novom okne prehliadača uznesenie PDF
9.12.2016

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 15.12.2016

uznesenie PDF  
08.12.2016

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 7.12.2016

uznesenie PDF  
02.12.2016

Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 7.12.2016

uznesenie PDF  
29.11.2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017

uznesenie PDF  
29.11.2016

Návrh VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017

uznesenie PDF  
29.11.2016

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Pravenci

uznesenie PDF  
29.11.2016

Návrh rozpočtu obce Pravenec na roky 2017, 2018 a 2019

   
 

príjmy

uznesenie PDF  
  výdavky uznesenie PDF  
29.11.2016

Návrh piatej úpravy rozpočtu obce Pravenec na rok 2016

uznesenie PDF  
26.10.2016

Uznesenia zo zasadnutia Obecnéh zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 20.10.2016

uznesenie PDF  
21.10.2016

Stavebné povolenie - stavebník: SLOVAKTUAL, s.r.o., stavba: Výrobná hala "G" SLOVAKTUAL Pravenec

uznesenie PDF 

 
14.10.2016 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 20.10.2016 uznesenie PDF   
13.10.2016 Rozhodnutie vydané v zisťovacom - Výrobná hala G SLOVAKTUAL Pravenec uznesenie PDF   
12.10.2016 Záväzné stanovisko Okresného úradu Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie k stavbe Výrobná hala G Slovaktual Pravenec uznesenie PDF uznesenie PDF 
04.10.2016 Návrh 4. úpravy rozpočtu obce Pravenec na rok 2016 uznesenie PDF  
26.09.2016 Źiadosť spoločnosti Slovaktual s.r.o o vydanie stavebného povolenia a jeho prílohy, v ktorej sú uvedené údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní pre stavbu "Výrobná hala "G" SLOVAKTUAL Pravenec" uznesenie PDF uznesenie PDF
05.09.2016 Zámer prevodu vlastníckych práv k časti pozemku parc. č. 271/9 (podľa GP č. 44/2015 271/13) z dôvodu hodného osobitného zreteľa uznesenie PDF  
02.09.2016 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 31.08.2016 uznesenie PDF  
25.08.2016 Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 31.8.2016 uznesenie PDF  
22.08.2016 Rozhodnutie Okresného úradu Prievidza o neposudzovaní zmeny navrhovanej činnosti Výrobná hala G SLOVAKTUAL Pravenec uznesenie PDF uznesenie PDF
09.08.2016 Návrh tretej úpravy rozpočtu obce na rok 2016 uznesenie PDF  
27.07.2016 Oznámenie o začatí konania a zverejnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Výrobná hala G Slovaktual Pravenec uznesenie PDF uznesenie PDF
14.06.2016 VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pravenec uznesenie PDF  
14.06.2016 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 13.6.2016 uznesenie PDF  
09.06.2016 Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 13.6.2016 uznesenie PDF  
27.05.2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 uznesenie PDF  
27.05.2016 Návrh 2. úpravy rozpočtu obce Pravenec na rok 2016 uznesenie PDF  
26.05.2016 Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pravenec uznesenie PDF  
23.05.2016 Oznámenie o doručení listovej zásielky - Richard Neumann uznesenie PDF  
11.05.2016 Oznámenie o doručení listovej zásielky - Monika Petrášová uznesenie PDF  
11.05.2016 Oznámenie o doručení listovej zásielky - Andrea Talajková uznesenie PDF  
09.05.2016 Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Zberný dvor (sklad separovaného odpadu) Nitrianske Pravno uznesenie PDF  
25.04.2016 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 21.04.2016 uznesenie PDF  
18.04.2016 Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 21.4.2016 uznesenie PDF  
06.04.2016 Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oposudzovaní navrhovanej činnosti "Zberný dvor (sklad separovaného odpadu) Nitrianske Pravno" uznesenie PDF  
05.04.2016 Návrh Záverečného účtu obce Pravenec a rozpočtového hospodárenia za rok 2015 uznesenie PDF  
05.04.2016 Návrh Výročnej správy obce Pravenec za rok 2015 uznesenie PDF  
05.04.2016 Návrh prvej úpravy rozpočtu obce Pravenec na rok 2016 uznesenie PDF  
11.03.2016 DOGAS Group, s.r.o. - Stavebné povolenie - "Ubytovacie zariadenie Villa Zoja" - Pravenec - objekt SO-01 - komunikácia a parkovacie plochy, chodníky" - verejná vyhláška uznesenie PDF  
02.03.2016 Oznámenie o začatí konania - Zberný dvor Nitrianske Pravno uznesenie PDF  
24.02.2016 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 18.2.2016 uznesenie PDF  
12.02.2016 Návrh programu zasadnutia Obecného zastuptieľstva v Pravenci na deň 18.2.2016 uznesenie PDF  
8.1.2016 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.12.2015 uznesenie PDF  
7.1.2016 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - spoločnosť DOGAS Group, s.r.o., - "Prestavba a prístavba - "Ubytovacie zariadenie Villa Zoja" - Pravenec" uznesenie PDF  
7.1.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - spoločnosť DOGAS Group, s.r.o., - "Prestavba a prístavba - "Ubytovacie zariadenie Villa Zoja" - Pravenec - objekt SO-01 - komunikácia a parkovacie plochy, chodníky" uznesenie PDF  
28.12.2015 Oznámenie o doručení doporučenej zásielky uznesenie PDF  
28.12.2015 Oznámenie o doručení zásielky uznesenie PDF  
22.12.2015 Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 29.12.2015 uznesenie PDF  
18.12.2015 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pravenec - rozhodnutie Okresného úradu Prievidza uznesenie PDF  
16.12.2015 Oznámenie o vytvorení volebných okrskov uznesenie PDF  
16.12.2015 Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2015 - Prevádzkový poriadok verejných ihrísk uznesenie PDF  
16.12.2015

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Pravenci v platnom znení

uznesenie PDF  
16.12.2015 Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 9/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Pravenec uznesenie PDF  
16.12.2015 Všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznesenie PDF  
16.12.2015 Všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec č. 7/2015 zo dňa 15.12.2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016 uznesenie PDF  
16.12.2015 Uznesenia z Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 15.12.2015 uznesenie PDF  
11.12.2015 Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 15.12.2015 uznesenie PDF  
10.12.2015 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie uznesenie PDF  
27.11.2015 Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 5/2009 - dotácie pre MŠ uznesenie PDF  
27.11.2015 Návrh VZN o dani z nehnuteľností na rok 2016 uznesenie PDF  
27.11.2015 Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznesenie PDF  
27.11.2015 Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Pravenec uznesenie PDF  
27.11.2015 Návrh VZN - prevádzkový poriadok verejných ihrísk uznesenie PDF  
27.11.2015 Návrh štvrtej úpravy rozpočtu obce na rok 2015 uznesenie PDF  
27.11.2015 Návrh rozpočtu obce Pravenec na rok 2015, 2016 a 2017    
  príjmy uznesenie PDF  
  výdavky uznesenie PDF  
27.11.2015 Oznámenie o strategickom dokumente PHRaSR obce Pravenec uznesenie PDF  
27.11.2015 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016 uznesenie PDF  
27.11.2015 Správa o podmienkach a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnost Materskej školy za školský rok 2014/2015  uznesenie PDF  
23.11.2015 Voľby do NR SR - informácie pre voliča uznesenie PDF  
30.10.2015 Verejná vyhláška - začatie prerokovania Návrhu zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Nitrianske Pravno uznesenie PDF  
29.10.2015 Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nedožery-Brezany uznesenie PDF  
20.10.2015 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 15.10.2015 uznesenie PDF  
20.10.2015 Rozhodnutie - prerušenie územného konania o návrhu DOGAS GROUP, s.r.o. na územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Prestavba a prístavba - "Ubytovacie zariadenie Villa Zoja" - Pravenec" uznesenie PDF  
09.10.2015 Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 15.10.2015 uznesenie PDF  
28.08.2015 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Prestavba a prístavba - "Ubytovacie zariadenie Villa Zoja" - Pravenec - územné konanie uznesenie PDF  
28.08.2015 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 27.08.2015  uznesenie PDF  
28.08.2015 VZN obce Pravenec č. 6/2015, ktorým sa podľa zmiena doplnkov č. 1 Územného plánu obce Pravenec mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec č. 2/2009, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Pravenec  uznesenie PDF  
21.08.2015 Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 27.08.2015 uznesenie PDF   
10.08.2015 Návrh tretej úpravy rozpočtu obce Pravenec na rok 2015 uznesenie PDF  
24.07.2015 Návrh VZN, ktorým sa podľa zmiena doplnkov č. 1 Územného plánu obce Pravenec mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec č. 2/2009, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Pravenec uznesenie PDF  
  Zmeny a doplnky č. 1 - dokumentácia uznesenie PDF  
19.06.2015 VZN obce Pravenec č. 4/2005, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko pred obecným domom uznesenie PDF  
19.06.2015 VZN obce Pravenec č. 3/2015, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostný trh - Jarmok ľudových remesiel uznesenie PDF  
19.06.2015 VZN č. 2/2005 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Pravenec uznesenie PDF  
19.06.2015 Záverečný účet obce Pravenec za rok 2014 uznesenie PDF  
19.06.2015 Výročná správa obce Pravenec za rok 2014 uznesenie PDF  
19.06.2015 VZN č. 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2005 v platnom znení uznesenie PDF  
19.06.2015 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 18.6.2015 uznesenie PDF  
15.06.2015 Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 18.6.2015 uznesenie PDF  
02.06.2015 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2005 v platnom znení uznesenie PDF  
02.06.2015 Návrh Výročnej správy obce Pravenec za rok 2014 uznesenie PDF  
02.06.2015 Návrh Záverečného účtu obce Pravenec za rok 2014 uznesenie PDF  
02.06.2015 Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Pravenec uznesenie PDF  
02.06.2015 Návrh VZN obce Pravenec, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostný trh - Jarmok ľudových remesiel uznesenie PDF  
02.06.2015 Návrh VZN obce Pravenec, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko pred obecným domom uznesenie PDF  
02.06.2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015 uznesenie PDF  
02.06.2015 Návrh na druhú úpravu rozpočtu obce na rok 2015 uznesenie PDF  
17.04.2015 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 16.4.2015 uznesenie PDF   
17.04.2015 VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2011 o používaní zábavnej pyrotechniky v obci Pravenec  uznesenie PDF  
10.04.2015 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 16.4.2015  
31.3.2015 Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2011 o používaní zábavnej pyrotechniky v obci Pravenec  
31.3.2015 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 30.3.2015  
27.3.2015 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 30.3.2015    
17.03.2015 Zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemok parc. č. 68/2  

17.03.2015

30.3.2015

Zámer prenechania majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - časti pozemkov parc. č. 2370 a 2361  
2.3.2015 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 26.2.2015    
23.2.2015 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 26.2.2015  
16.2.2015

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Pravenec

 
16.2.2015

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 16.2.2015

 
10.2.2015

Návrh prvej úpravy rozpočtu obce na rok 2015

 
10.2.2015

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 16.2.2015

 
15.12.2014

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 12.12.2014

   
15.12.2014

VZN, ktorým sa mení VZN č. 5/2009 - dotácie pre MŠ

   
15.12.2014

VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

   
15.12.2014

VZN o dani za užívanie verejného priestranstva

   
15.12.2014

VZN o dani z nehnuteľností na rok 2015

   
15.12.2014

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 11.12.2014

   
09.12.2014

Program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci

 
28.11.2014

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy Pravenec za školský rok 2013/2014

 
24.11.2014

Návrh na 4. úpravu programového rozpočtu obce na rok 2014

 
24.11.2014

Návrh rozpočtu obce Pravenec na roky 2015 - 2017 - príjmy

Návrh rozpočtu obce Pravenec na roky 2015 - 2017 - výdavky

 
24.11.2014 VZN o dani z nehnuteľností na rok 2015 - NÁVRH  
24.11.2014 VZN o dani za užívanie verejného priestranstva - NÁVRH  
24.11.2014 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - NÁVRH  
24.11.2014 VZN, ktorým sa mení VZN č. 5/2009 - dotácie pre MŠ - NÁVRH  
24.11.2014 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015  
17.10.2014 VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd     
17.10.2014 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 16.10.2014  
14.10.2014 Rozhodnutie o neposudzovaní strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 1 kÚPN obce Pravenec podľa zákona č. 24/2006 Z.z.  
10.10.2014 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 16.10.2014  
29.09.2014 Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Pravenec  
29.09.2014 Návrh VZN, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostný trh - Jarmok ľudových remesiel  
29.09.2014 Návrh VZN, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko pred obecným domom  
29.09.2014 Návrh VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd  
16.9.2014 Oznam o doručení oznámenia o strategickom dokumente  
22.08.2014 Informacia o počte obyvateľov obce k 22.08.2014  
08.08.2014 Program zasadnutia Obecného zastuptieľstva v Pravenci na deň 14.8.2014 Oznam PDF  
23.06.2014 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 19.6.2014 Oznam PDF  
13.06.2014 Program zasadnutia Obecného zastuptieľstva v Pravenci na deň 19.6.2014 Oznam PDF  
04.06.2014 Návrh 3. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2014 Oznam PDF  
04.06.2014 Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Pravenec Oznam PDF  
04.06.2014 Návrh VZN, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostný trh - Jarmok ľudových remesiel Oznam PDF  
29.03.2014 Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa/ky Materskej školy v Pravenci    
17.04.2014 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 16.4.2014 Oznam PDF  
11.04.2014 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 16.4.2014 Oznam PDF  
01.04.2014 Návrh druhej úpravy programového rozpočtu obce na rok 2014 Oznam PDF  
01.04.2014 Návrh Záverečného účtu obce Pravenec za rok 2013 Oznam PDF  
01.04.2014 Návrh Výročnej správy obce Pravenec za rok 2013 Oznam PDF  
  Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku z voľby prezidenta Slovenskej republiky - II. kolo    
17.03.2014 Odpis zápisnice o priebeu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku z voľby prezidenta Slovenskej republiky Oznam PDF  
25.02.2014 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - DODO AUTO spol. s r.o. Prevádzkový areál - Pravenec Oznam PDF  
19.02.2014 Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Oznam PDF  
19.02.2014 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci zo dňa 18.2.2014 Oznam PDF  
14.02.2014 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 18.2.2014 Oznam PDF  
04.02.2014 Návrh prvej úpravy programového rozpočtu obce na rok 2014 Oznam PDF  
16.12.2013 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Pravenec za školský rok 2012/2013 Oznam PDF  
16.12.2013 VZN č. 4/2013 zo dňa 16.12.2013 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2014 Oznam PDF  
16.12.2013 VZN č. 5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Oznam PDF  
16.12.2013 VZN obce Pravenec č. 6/2013 zo dňa 16.12.2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZn č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Pravenci v znení neskorších dodatkov Oznam PDF  
13.12.2013 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 16.12.2013 Oznam PDF  
29.11.2013 Programový rozpočet obce na roky 2014 - 2016 - PRÍJMY Oznam PDF  
  Programový rozpočet obce na roky 2014 - 2016 - VÝDAVKY Oznam PDF  
29.11.2013 Návrh VZN o dani z nehnuteľností na rok 2014 Oznam PDF  
29.11.2013 Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 8/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Oznam PDF  
29.11.2013 Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ v Pravenci v platnom znení Oznam PDF  
29.11.2013 Návrh 4. úpravy programového rozpočtu obce Pravenec na roky 2013-2015 Oznam PDF  
18.11.2013 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2014 Oznam PDF  
24.10.2013 VZN č. 3/2013, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Pravenec Oznam PDF  
16.10.2013 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 23.10.2013 Oznam PDF  
11.10.2013 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 15.10.2013 Oznam PDF  
26.09.2013 Návrh VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Pravenec - NÁVRH Oznam PDF  
09.08.2013 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 15.8.2013 Oznam PDF  
21.06.2013 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci dňa 20.6.2013 Oznam PDF  
14.06.2013 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 20.06.2013 Oznam PDF  
04.06.2013 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013 Oznam PDF  
19.04.2013 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci dňa 18.4.2013 Oznam PDF  
19.04.2013 VZN - štatút obce Pravenec Oznam PDF  
19.04.2013 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2005 o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade v platnom znení Oznam PDF  
11.04.2013 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 18.04.2013 Oznam PDF  
03.04.2013 Výročná správa obce Pravenec za rok 2012 Oznam PDF  
03.04.2013 Záverečný účet obce Pravenec za rok 2012 Oznam PDF  
03.04.2013 Návrh 2. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2013 Oznam PDF  
03.04.2013 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2005 Oznam PDF  
03.04.2013 Návrh štatútu obce Pravenec Oznam PDF  
18.02.2013 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci dňa 21.2.2013 Oznam PDF  
                 
 
Výsledky volieb do orgánov samosprávy
výsledky volieb, formát doc, otvára sa v novom okne prehliadača