Tlačivá na stiahnutie

Upozornenie !
Dokumenty na stiahnutie sú vo formáte PDF alebo XLS a sú zobrazované v novom okne prehliadača.

 

Daň z nehnuteľností

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti
Oznámenie o zániku daňovej povinnosti

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Oznámenie údajov pre vyrubenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (PO,  FO-P) na stiahnutie XLS

Poplatok za znečistenie ovzdušia

Oznámenie pre poplatok za znečisťovanie ovzdušia na stiahnutie DOC

Podnikateľská činnosť

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
Žiadosť - oznámenie o zrušení prevádzky
Žiadosť o súhlas obce so začatím podnikateľskej činnosti
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o prevádzkovom čase

         

Stavebná činnosť

Žiadosť o stavebné povolenie na stiahnutie DOC
Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby resp. jej časti na stiahnutie DOC
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stiahnutie DOC
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stiahnutie DOC
Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stiahnutie DOC
Ohlásenie drobnej stavby na stiahnutie DOC
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác na stiahnutie DOC
Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia na stiahnutie DOC
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby na stiahnutie DOC
Žiadosť o záväzné stanovisko v zmysle § 120 stavebného zákona
Vyhlásenie stavebného dozoru/kvalifikovanej osoby

 

Životné prostredie

Žiadosť o povolenie na výrub dreviny rastúcej mimo lesa na stiahnutie DOC
Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia na stiahnutie DOC
Žiadosť o užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia na stiahnutie DOC
  

Miestne komunikácie

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a zariadení na stiahnutie DOC
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu / pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie na stiahnutie DOC
Žiadosť o vydanie povolenia na čiastočnú / úplnú uzávierku miestnej komunikácie
 

Sociálne služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Lekársky nález na účely konania vo veci odkázanosti na sociálne služby
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Rôzne

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla