Symboly obce

Erb obce

Erbom obce Pravenec je červený štít, v ktorom je zobrazená strieborno odetá sv. Katarína so zlatou korunou na hlave, so zlatým mečom v pravej ruke a so zlatým kolesom pod ľavou rukou.

 

 Erb - symbol obce

Vlajka obce

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, bielej, červenej, žltej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

 

Pečať obce

Pečaťou obce je úradná pečiatka obce, ktorej odtlačkom opatrí obec každé dôležité rozhodnutie, oprávnenie alebo osvedčenie skutočností vydaných pri výkone samosprávy. Na úradnej pečati obce je uvedený erb obce a názov obce.

 

 

Všetky tri symboly obce schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom slávnostnom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 23. novembra 1996. Prijatie symbolov obce sa uskutočnilo pri príležitosti slávnostného otvorenia obecného domu, v ktorého priestoroch sídli aj obecný úrad.