Spoločný obecný úrad

 

Spoločný obecný úrad vznikol zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 1. apríla 2003.

 

Úrad bol zriadený podľa § 20a zákona SRN č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečenia výkonu prenesených úloh štátnej správy a to:

1. vo veciach stavebného konania podľa zákona č.  50/1976 Zb. o územnom        plánovaní a stavebnom poriadku

2. podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

3. vo veciach sociálnych služieb.

 

Spoločný obecný úrad vykonáva prenesený výkon štátnej správy pre 14 obcí.