Rok 2015

Štvrtok, 16 Júl 2015 07:45

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec č. 1/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2011 o používaní zábavnej pyrotechniky v obci Pravenec

platné

VZN PDF
   
   
   

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Pravenec

platné

VZN PDF
   
   
   

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec č. 3/2015, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostný trh - Jarmok ľudových remesiel

platné

VZN PDF
   
   
   

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec č. 4/2015, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko pred obecným domom

platné

VZN PDF
   
   
   

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec č. 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2005 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

neplatné

VZN PDF
   
   
   

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015, ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Pravenec mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec č. 2/2009, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Pravenec

platné

VZN PDF
   
   
   
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec č. 7/2015 zo dňa 15.12.2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016 uznesenie PDF
neplatné  
   
   
   
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznesenie PDF
platné formular
   
   
   
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 9/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Pravenec uznesenie PDF
platné  
   
   
   
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Pravenci v platnom znení uznesenie PDF
neplatné  
   
   
   
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2015 - Prevádzkový poriadok verejných ihrísk uznesenie PDF
platné