Rok 2010

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2005 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom  

platné

VZN PDF
   
   
   

VZN č. 1/2010 o dani z nehnuteľností

neplatné

VZN PDF
   
   
   

VZN č. 2/2010 o dani za psa

neplatné

VZN PDF