Rok 2006

VZN č. 1/2006 o dani z nehnuteľností  

neplatné 

VZN PDF
   
   
   

VZN č. 2/2006 o dani za psa

neplatné

VZN PDF
   
   
   

VZN č. 3/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

neplatné

VZN PDF