Povinné zverejňovanie ZMLUVY 2019

Streda, 06 Február 2019 14:27

Upozornenie !
Zmluvy sú vo formáte PDF a sú zobrazované v novom okne prehliadača

                 

JANUÁR - rok 2019

05.01.2019

Príloha k zmluve číslo 317033245

Zmluva PDF
09.01.2019

Zmluva o obchodnej spolupráci

dodávateľ: Ing. Peter Ertel Mäsovýroba Koš

cena: rámcová kúpna zmluva na celý rok

Zmluva PDF
10.01.2019

Mandátna zmluva

mandant: obec Pravenec

mandatár: Grantum s.r.o.

odmena: 60 eur/mesiac

Zmluva PDF

FEBRUÁR - rok 2019

06.02.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2018

projektová dokumentácia na poľné a lesné cesty v zmysle projektu pozemkových úprav

dodávateľ: Ing. Július Belic

cena: 0 eur

Zmluva PDF

        

MAREC - rok 2019

05.03.2019

Zmluva o dielo

vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019

zhotoviteľ: Mgr. Ivana Palovčíková

cena: 200 eur

Zmluva PDF
11.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec v roku 2019

príjemca: Miestna telovýchovná jednota Pravenec, o.z.

cena: 10500 eur

Zmluva PDF
30.3.2019

Zmluva č. 14-2019/01 o poskytovaní služieb

(zber a likvidácia odpadov v obci Pravenec)

Poskytovateľ: Marius Pedersen, a.s.

cena: 73665,14 eur s DPH

doba trvania zmluvy: 01.04.2019 - 31.03.2021

Zmluva PDF 

APRÍL - rok 2019

01.04.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

Zmluva PDF

 

MÁJ - rok 2019

06.05.2019

Zmluva o nájme pozemku

prenajímateľ: obec Pravenec                                                 

nájomca: DARAPOL, s.r.o.

cena: 1 euro/m2/rok

Zmluva PDF
20.05.2019

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštaruračného odpadu

odberateľ: biomarina - biowaste s.r.o.

cena: 25 eur bez DPH (mesačný administratívny poplatok)

         0,02 eur za odvoz a likvidáciu 1 kg BRKaRO

Zmluva PDF

 

JÚN - rok 2019

06.05.2019

Kúpna zmluva

Predávajúci: obec Pravenec                                                 

kupujúci: Dušan Lacena, Ingrid Lacenová

cena: 6 eur/m2

celkom cena: 876 eur

Zmluva PDF
06.05.2019

Zmluva o nájme pozemku

prenajímateľ: obec Pravenec                                                 

nájomca: Dušan Svoboda

cena: 0,33 eura/m2/rok

Zmluva PDF
20.6.2019

Zmluva o poskytnutí odbornej garancie - prevádzkovanie pohrebísk

poskytovateľ: Miroslava Peticová

cena: 10 eur/mesiac

Zmluva PDF
20.6.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb

dodávateľ: Ing. Milena Korcová

cena: 660 eur s DPH

 

Zmluva PDF

 

JÚL - rok 2019

04.07.2019

Zmluva (nepomenovaná)

Zmluvné strany                                                                   

Obec Pravenec                                                

Irena Ulbriková

cena: podľa zmluvy

 

Zmluva PDF
04.07.2019

Dodatok č. 1 k zmluve č. 111016/1674 na odber a prepravu nebezpečných odpadov

poskytovateľ: VYFAKO, spol. s r.o.

cena: podľa zmluvy

Zmluva PDF

AUGUST - rok 2019

02.08.2019

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva PDF
 

Všeobecné obchodné podmienky pre dodávku plynu

Zmluvné strany                                                                   

Obec Pravenec                                                

MAGNA ENERGIA, a.s.

cena: podľa zmluvy

Zmluva PDF 
07.08.2019

Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu v zmylse § 81 ods. 19 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov

Zmluvné strany:

Obec Pravenec

DODOAUTO s.r.o.

Zmluva PDF
14.08.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec v roku 2019

Číslo zmluvy: 2/2019

Poskytovateľ: obec Pravenec

Príjemca: Občianske združenie Ľudia pre Bôrik

Výška dotácie: 100 eur

Zmluva PDF
28.8.2019

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji

predávajúci: ASTERA, s.r.o.

kupujúci: obec Pravenec

cena: podľa zmluvy

Zmluva PDF

 

SEPTEMBER - rok 2019

12.09.2019

Mandátna zmluva

mandant: obec Pravenec

mandatár: Proval s.r.o                                                          

cena: 60 eur/mesiac

Zmluva PDF
18.9.2019

Zmluva o dodávke elektriny

dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.

odberateľ: obec Pravenec

cena: podľa zmluvy

Zmluva PDF
25.9.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátorv č.: 201911282

poskytovateľ: Disig, a.s.

zákazník: obec Pravenec

Zmluva PDF

 

OKTÓBER - rok 2019

01.10.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v práve umiestnenia vodovodnej prípojky

budúci povinný: obec Pravenec

budúci oprávnený: Ľuboš Val

Zmluva PDF
14.10.2019

Zmluva o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty

producent: obec Pravenec

odberateľ: BEPORAD s.r.o.

cena: 7 eur bez DPH/tona odobratého odpadu

Zmluva PDF
14.10.2019

Zmluva o bežnom účte na dotácie

majiteľ účtu: obec Pravenec

peňažný ústav: VÚB, a.s.

Zmluva PDF
18.10.2019

Zmluva o dielo

odberateľ: obec Pravenec

dodávateľ: Mgr. Ivana Palovčíková

cena: 200 eur

 

Zmluva PDF
29.10.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

poskytovateľ: obec Pravenec

príjemca: mesto Prievidza

výška dotácie: 60 eur/dieťa/rok

Zmluva PDF
31.10.2019

Dohoda o poskytnutí finančných príspevko na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004Z.z. o službách zamestnanostia  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu 2"pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť

Zmluva PDF

 

NOVEMBER - rok 2019

05.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR - OÚ Trenčín

príjemca: obec Pravenec

výška dotácie: 6000 eur

Zmluva PDF
14.11.2019

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií

objednávateľ: obec Pravenec

zhotoviteľ: Igor Šujan

cena: podľa zmluvy

Zmluva PDF
26.11.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec v roku 2019

poskytovateľ: obec Pravenec

príjemca: Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Malinová, Poluvsie a Chvojnica

suma: 4035,42 eur

Zmluva PDF

 

DECEMBER - rok 2019

6.12.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - verejná telefónna služba (obecný úrad)

dodávateľ služby: Slovak Telekom, a.s.

objednávateľ služby: obec Pravenec

cena: podľa zmluvy

Zmluva PDF
6.12.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - verejná telefónna služba (materská škola)

dodávateľ služby: Slovak Telekom, a.s.

objednávateľ služby: obec Pravenec

cena: podľa zmluvy

Zmluva PDF
6.12.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - verejná telefónna služba (obecný úrad)

dodávateľ služby: Slovak Telekom, a.s.

objednávateľ služby: obec Pravenec

cena: podľa zmluvy

Zmluva PDF
6.12.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - internet (obecný úrad)

dodávateľ služby: Slovak Telekom, a.s.

objednávateľ služby: obec Pravenec

cena: podľa zmluvy

Zmluva PDF
18.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky

poskytovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

prijímateľ: obec Pravenec

výška dotácie: 10000 eur

 

Zmluva PDF