Povinné zverejňovanie ZMLUVY 2018

Streda, 06 Február 2019 14:14

Upozornenie !
Zmluvy sú vo formáte PDF a sú zobrazované v novom okne prehliadača

                 

JANUÁR - rok 2018

05.01.2018

Kúpna zmluva - potraviny - školská jedáleň

dodávateľ: Sebastián Jurča

cena: rámcová kúpna zmluva na celý rok

Zmluva PDF
05.01.2018

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji

dodávateľ: ASTERA, s.r.o.

cema: rámcová kúpna zmluva na celý rok

Zmluva PDF
11.01.2018

Zmluva o lekárskej posudkovej činnosti

dodávateľ: MUDr. Helena Cmarková, Geriatria, s.r.o.

cena: 12 eur s DPH/posudok

 Zmluva PDF
11.01.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - pevná linka materská škola

dodávateľ: Slovak Telekom

cena: 14 eur s DPH/mesiac

Zmluva PDF
11.01.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - internet materská škola

dodávateľ: Slovak Telekom

cena: 15 eur s DPH/mesiac

Zmluva PDF
 
18.01.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - číslo 0917909303

dodávateľ: Orange

cena: 23,50 eur s DPH/mesiac

Zmluva PDF 
18.01.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - číslo 0917439057

dodávateľ: Orange

cena: 23,50 eur s DPH/mesiac

Zmluva PDF 

 

FEBRUÁR - rok 2018

06.02.2018

Zmluva o dielo - spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu obecného domu (v súvislosti s očakávanou výzvou Environmentálneho fondu)

dodávateľ: PROart, s.r.o.

cena: 2300 eur s DPH

Zmluva PDF
10.02.2018

Mandátna zmluva - správa verejného obstarávania obce

dodávateľ: Grantum s.r.o.

cena 60 eur/kalendárny mesiac

Zmluva PDF
26.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácia z rozpočtu obce Pravenec v roku 2018

prijímateľ: Miesta telovýchovná jednota Pravenec

suma: 10500 eur

Zmluva PDF

    

MAREC - rok 2018

09.03.2018

Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby

dodávateľ: BROS Computing, s.r.o.

cena: 280 eur s DPH (v roku 2018) 180 eur s DPH (v ďalších rokoch)

Zmluva PDF
15.03.2018

Zmluva č. 112018/01 o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve (zber objemného a drobného stavebného odpadu)

dodávateľ: Marius Pedersen, a.s.

cena za vývoz jedného veľkokapacitného kontajnera (objemný odpad): 223,80 eur s DPH

cena za vývoz jedného veľkokapacitného kontajnera (drobný stavebný odpad): 258,60 eur s DPH   

Zmluva PDF
15.03.2018

Dohoda o prevádzkovej (odbornej) odbornej praxi študenta

študent: Petra Ďurejová, bc.

cena: 0 eur

Zmluva PDF
15.03.2018

Dohoda o prevádzkovej (odbornej) odbornej praxi študenta

študent: Beáta Jalová, bc.

cena: 0 eur

Zmluva PDF
20.03.2018

Zmluva o prenájme priestorov v Obecnom dome

nájomca: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nedožery-Brezany

cena prenájmu: 0 eur

Zmluva PDF

APRÍL - rok 2018

11.04.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

oprávnený: Štefan Humaj

odplata: 0 eur                                                                        

Zmluva PDF
23.04.2018

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

mandatár: TORVO, s.r.o.

cena: 1500 eur (cena je konečná)

Zmluva PDF

MÁJ - rok 2018

23.05.2018

Zmluva o budúcom zriadení vecného bremena spočívajúce v práve umiestnenia vodomernej šachty

oprávnený: Ing. Jozef Tipul

odplata: 0 eur

Zmluva PDF
30.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

sprostredkovateľ: Verejná informačná služba, spol. s r.o.

cena: 0 eur

Zmluva PDF

JÚN - rok 2018

04.06.2018

Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "Organizácia dopravy na pozemkoch parc. č. 943 a 944 ..."

zhotoviteľ: Jaroslav Mäsiar - značenie.sk

cena: 2800 eur

Zmluva PDF  
08.06.2018

Zmluva o dielo - výstavba multifunkčného ihriska s osvetlením

Zmluva PDF  
 

Rozpočet

zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o.

cena: 71 002,15 eur s DPH

Zmluva PDF 
 
12.06.2018

Zmluva o výpožičke kompostéra - Ján Franek

cena: 0 eur

Zmluva PDF   
12.06.2018

Zmluva o výpožičke kompostéra - Alica Štefánková

cena: 0 eur

Zmluva PDF
 
 
12.06.2018

Zmluva o výpožičke kompostéra - Tatra Pravenec Real, s.r.o.

cena: 0 eur

Zmluva PDF
 
 
12.06.2018

Zmluva o výpožičke kompostéra - Tatra Pravenec Real, s.r.o.

cena: 0 eur

Zmluva PDF   
13.06.2018

Zmluva o dielo o údržbe a servise zdvíhacích zariadení č. SKZP 0283

zhotoviteľ: VYMYSLICKY-VÝTAHY spol. s r.o.

cena: 54,00 eur s DPH

Zmluva PDF  
20.06.2018

Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Pravenec

dodávateľ: F.M.RECYKLING s.r.o.

cena: 0,00 eur

Zmluva PDF  
22.06.2018

Zmluva o zabezpečovaní činnosti koordinátora bezpečnosti práce

dodávateľ: GKV Has spol. s r.o.

cena: 80 s DPH/mesiac

Zmluva PDF  

JÚL - rok 2018

09.07.2018

Zmluva o dielo č.: ZIS/3489/702/18/26113.022/V/EXT/844/OZ na zhotovenie diela - v rámci stavby: Rekonštrukcia povrchu mistnej komunikácie v obci Pravenec, časť Kolónia

zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

cena: 24194,80 eur s DPH

Zmluva PDF  
09.07.2018

Zmluva o výpožičke podperných bodov

prenajímateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s.

cena: 0 eur

Zmluva PDF  

AUGUST - rok 2018

06.08.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva

odberateľ: TextilEco a.s., organizačná zložka

cena: 0 eur

Zmluva PDF  
07.08.2018

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Stavebné úpravy na objekte obecného domu - obecného úradu Pravenec"

zhotoviteľ: STROJSTAV spol. s r.o.

cena: 201.985,15 eur s DPH

Zmluva PDF  
16.08.2018

Zmluva o dodávke plynu

dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodatok č. 01 K zmluve o dodávke plynu

Zmluva PDF

Zmluva PDF

 
17.08.2018

Zmluva o dielo a poskytovaní služieb

dodávateľ: WEBY GROUP, s.r.o.

cena:

788,40 eur (jednorazová platba za zriadenie)

460,80 eur (ročný poplatok za prevádzku)

21,18 eur (ročný poplatok za doménu)

Zmluva PDF

Zmluva PDF

 
17.08.2018

Doplnok č. 5 k zmluve o poskytnutí právnej pomoci

dodátavateľ: JUDr. Pavel Zajac

odmena: 240 eur s DPH/mesiac

Zmluva PDF

 
20.8.2018

Poistná zmluva č. 9100205484 - poistenie obecného majetku

1. časť

2. časť

poisťovateľ: Groupama poisťovňa a.s.

ročné poistné: 1167,56 eur

Zmluva PDF

Zmluva PDF

 
28.08.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1120384

dodávateľ: Energie2, a.s.,

cena:

Zmluva PDF

 

OKTÓBER - rok 2018

15.10.2018

Zmluva o dielo

(vypracovanie žiadosti na Environmentálny fond)

dodávateľ: Mgr. Ivana Palovčíková

cena: 250,00 eur

Zmluva PDF  
22.10.2018

Zmluva o dielo

(vypracovanie projektovej dokumentácie)

zhotoviteľ: Ing. Július Belic                                                   

cena: 5980,00 eur

Zmluva PDF  
22.10.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.5.2018

zhotoviteľ: Jaroslav Mäsiar - značenie.sk

cena: 0 eur

Zmluva PDF  
24.10.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke podperných bodov

prenajímateľ: Stredoslovenská distribučná a.s.

cena: 0 eur

Zmluva PDF  

NOVEMBER - rok 2018

5.11.2018

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií

dodávateľ: Igor Šujan

cena: podľa zmluvy

Zmluva PDF  
07.11.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

prijímateľ: Mesto Prievidza pre Centrum voľného času

suma: podľa zmluvy

Zmluva PDF  
26.11.2018

Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie

(mandátna zmluva)

dodávateľ: eR STAR s.r.o.cena: 1908 eur s DPH

Zmluva PDF  
26.11.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Spracovanie zmien a doplnkov č. 2 k ÚPN obce Pravenec

zhotoviteľ: AMŠ Partners, spol. s r.o.

cena: 1200 eur s DPH

Zmluva PDF