Povinné zverejňovanie ZMLUVY 2017

Streda, 04 Január 2017 08:06

Upozornenie !
Zmluvy sú vo formáte PDF a sú zobrazované v novom okne prehliadača

                 

JANUÁR - rok 2017

04.01.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (Slovak Telekom) Zmluva PDF
04.01.2017 Zmluva o obchodnej spolupráci - mäso a mäsové výrobky do materskej školy Zmluva PDF
04.0.12017 Kúpna zmluva - zemiaky do materskej školy Zmluva PDF
13.01.2017  Kúpna zmluva - potraviny školskej jedálne materskej školy Zmluva PDF 
25.01.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Slovak Telekom Zmluva PDF

30.1.2017 Mandátna zmluva - správa verejného obstarávania Zmluva PDF

        

FEBRUÁR - rok 2017

14.2.2017 Zmluva o dielo - spracovanie projetkovej dokumentácie na stavebné úpravy na objekte obecného domu Zmluva PDF

 

MAREC - rok 2017

07.03.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec v roku 2017 - Miestna telovýchovná jednota Pravenec Zmluva PDF
13.03.2017 Mandátna zmluva - výkon technického dozoru - oprava miestnej komunikácie parc. č. 2194, 2186/1, 2192 Zmluva PDF
14.03.2017 Zmluva o dielo č. 2017/EE/01/001 - oprava miestnej komunikácie a projekt DDZ v obci Pravenec Zmluva PDF
30.3.2017 Kúpna zmluva - odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 271/13, k.ú. Pravenec pre kupujúceho Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Zmluva PDF

APRÍL - rok 2017

18.04.2017 Zmluva O odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a Dodatok č. 1 k Zmluve O odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštaračného odpadu Zmluva PDF

 

MÁJ - rok 2017

22.05.2017 Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 Zmluva PDF 
22.05.2017 Zmluva o poskytovaní technikej služby č. 201705004-JK Zmluva PDF

JÚN - rok 2017

 

05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Žofia Hubinová Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Mária Kučerová Zmluva PDF
05.06.2017

Zmluva o výpožičke kompostéra - Viliam Jankovič

Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Peter Husárik Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Alena Šovčíková Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Jozef Svetlý Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Bohuš Podhorský Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Pavol Marko Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Jarmila Kotríková Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Jozef Felcan Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Mgr. Roman Mik Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Mária Jurkovičová Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Bernard Lacena Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Lenka Jankovičová Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Vincent Šujan Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Koloman Škoda Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Milan Barényi Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Vlasta Barényiová Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Oľga Pupáková Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Roman Mendel Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Hedviga Hrivnáková Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Bc. Róbert Turic Zmluva PDF
08.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Ing. Ľuboš Matyašovský Zmluva PDF
08.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Jozef Karvacký Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Ľubomír Čavojský Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Marián Majzlan Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Magdaléne Wesserlová Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Jozef Kyselica Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Zdeno Ivančík Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Beáta Merceková Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Kristína Chodáková Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - František Blažek Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Brigita Gebrlinová Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Július Eckhradt Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Anna Flimelová Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Jozef Škyrta Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Radoslva Pupák Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Ľudevít Nedeľka Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Stanislav Majzlan Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Ondrej Liktor Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Mária Uhliarová Zmluva PDF
08.06.2017 

Zmluva o výpožičke kompostéra - Kvetoslava Brayerová

Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Jozefína Šovčíková Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Daša Királyová Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Róbert Pupák Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Martin Martiš Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Viera Bišofová Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Iveta Sulačeková Zmluva PDF
08.06.2017  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2013/6 na zabezpečenie zberu a zvozu komunálneho odpadu Zmluva PDF

          

 JÚL - rok 2017

 

 

10.07.2017 Zmluva o dielo č. 2017/EE/01/023 na realizáciu stavby "Oprava miestnych komunikácií v obci Pravenec" Zmluva PDF
20.07.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pešo a motorovými vozidlami, a o zriadení vecného bremena vybudovania vjazdu a práva uloženia vodomernej šachty Zmluva PDF
26.07.2017 Zmluva o dielo - tvorba propagačných materiálov Zmluva PDF

 

 AUGUST - rok 2017

07.08.2017 Zmluva o dielo - externý manažment pri realizácii osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky Zmluva PDF
17.08.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec v roku 2017, číslo zmluvy 2/2017, príjemca: Rímskokatolícka cirkev, fartnosť Nedožery-Brezany; účel: oprava strechy kostola v Pravenci Zmluva PDF
17.08.2017 Dodatok k Zmluve o spolupráci; číslo dodatku: N20160119034D03; Dodatok uzatovrený medzi Implementačnou agentúrou MPSVaR a obcou Pravenec Zmluva PDF
22.08.2017 Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZBA12032015207 - rozšírenie separovaného zberu papiera (2 ks 1100 l kontajnerov) Zmluva PDF