Povinné zverejňovanie ZMLUVY 2017

Streda, 04 Január 2017 08:06

Upozornenie !
Zmluvy sú vo formáte PDF a sú zobrazované v novom okne prehliadača

                 

JANUÁR - rok 2017

04.01.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (Slovak Telekom) Zmluva PDF
04.01.2017 Zmluva o obchodnej spolupráci - mäso a mäsové výrobky do materskej školy Zmluva PDF
04.0.12017 Kúpna zmluva - zemiaky do materskej školy Zmluva PDF
13.01.2017  Kúpna zmluva - potraviny školskej jedálne materskej školy Zmluva PDF 
25.01.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Slovak Telekom Zmluva PDF

30.1.2017 Mandátna zmluva - správa verejného obstarávania Zmluva PDF

        

FEBRUÁR - rok 2017

14.2.2017 Zmluva o dielo - spracovanie projetkovej dokumentácie na stavebné úpravy na objekte obecného domu Zmluva PDF

 

MAREC - rok 2017

07.03.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec v roku 2017 - Miestna telovýchovná jednota Pravenec Zmluva PDF
13.03.2017 Mandátna zmluva - výkon technického dozoru - oprava miestnej komunikácie parc. č. 2194, 2186/1, 2192 Zmluva PDF
14.03.2017 Zmluva o dielo č. 2017/EE/01/001 - oprava miestnej komunikácie a projekt DDZ v obci Pravenec Zmluva PDF
30.3.2017 Kúpna zmluva - odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 271/13, k.ú. Pravenec pre kupujúceho Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Zmluva PDF

APRÍL - rok 2017

18.04.2017 Zmluva O odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a Dodatok č. 1 k Zmluve O odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštaračného odpadu Zmluva PDF

 

MÁJ - rok 2017

22.05.2017 Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 Zmluva PDF 
22.05.2017 Zmluva o poskytovaní technikej služby č. 201705004-JK Zmluva PDF

JÚN - rok 2017

 

05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Žofia Hubinová Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Mária Kučerová Zmluva PDF
05.06.2017

Zmluva o výpožičke kompostéra - Viliam Jankovič

Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Peter Husárik Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Alena Šovčíková Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Jozef Svetlý Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Bohuš Podhorský Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Pavol Marko Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Jarmila Kotríková Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Jozef Felcan Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Mgr. Roman Mik Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Mária Jurkovičová Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Bernard Lacena Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Lenka Jankovičová Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Vincent Šujan Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Koloman Škoda Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Milan Barényi Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Vlasta Barényiová Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Oľga Pupáková Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Roman Mendel Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Hedviga Hrivnáková Zmluva PDF
05.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Bc. Róbert Turic Zmluva PDF
08.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Ing. Ľuboš Matyašovský Zmluva PDF
08.06.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Jozef Karvacký Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Ľubomír Čavojský Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Marián Majzlan Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Magdaléne Wesserlová Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Jozef Kyselica Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Zdeno Ivančík Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Beáta Merceková Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Kristína Chodáková Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - František Blažek Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Brigita Gebrlinová Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Július Eckhradt Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Anna Flimelová Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Jozef Škyrta Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Radoslva Pupák Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Ľudevít Nedeľka Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Stanislav Majzlan Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Ondrej Liktor Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Mária Uhliarová Zmluva PDF
08.06.2017 

Zmluva o výpožičke kompostéra - Kvetoslava Brayerová

Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Jozefína Šovčíková Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Daša Királyová Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Róbert Pupák Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Martin Martiš Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Viera Bišofová Zmluva PDF
08.06.2017  Zmluva o výpožičke kompostéra - Iveta Sulačeková Zmluva PDF
08.06.2017  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2013/6 na zabezpečenie zberu a zvozu komunálneho odpadu Zmluva PDF
16.6.2017 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu Zmluva PDF

          

 JÚL - rok 2017

 

10.07.2017 Zmluva o dielo č. 2017/EE/01/023 na realizáciu stavby "Oprava miestnych komunikácií v obci Pravenec" Zmluva PDF
20.07.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pešo a motorovými vozidlami, a o zriadení vecného bremena vybudovania vjazdu a práva uloženia vodomernej šachty Zmluva PDF
26.07.2017 Zmluva o dielo - tvorba propagačných materiálov Zmluva PDF

 

 AUGUST - rok 2017

07.08.2017 Zmluva o dielo - externý manažment pri realizácii osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky Zmluva PDF
17.08.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec v roku 2017, číslo zmluvy 2/2017, príjemca: Rímskokatolícka cirkev, fartnosť Nedožery-Brezany; účel: oprava strechy kostola v Pravenci Zmluva PDF
17.08.2017 Dodatok k Zmluve o spolupráci; číslo dodatku: N20160119034D03; Dodatok uzatovrený medzi Implementačnou agentúrou MPSVaR a obcou Pravenec Zmluva PDF
22.08.2017 Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZBA12032015207 - rozšírenie separovaného zberu papiera (2 ks 1100 l kontajnerov) Zmluva PDF
23.08.2017 Zmluva o dielo - zabezpečenie reprodukovanej hudby na oslavy 750. výročia 1. písomnej zmienky - Urban Obert Zmluva PDF

  

SEPTEMBER - rok 2017

21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Mária Matiašková                Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Ing. Andrej Kozmenko Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - František Petrík Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Mária Šifalovičová Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Urban Obert Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Štefan Humaj Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Rudolf Valentín Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Iveta Mellová Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Eugen Žulko Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Patrik Štefánek Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Vladimír Malček Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Terézia Kašiaková Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Mgr. Jozef Šebest Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Peter Oboňa Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Anton Šujan Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Kamila Benkocká Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Jozef Šujan Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Emil Obert Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Zuzana Rothová Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Viliam Kopecký Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Jozef Dudka Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Ondrej Svoreň Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Ľubomír Majzlan Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Ing. Marián Vaculík Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Drahoslav Richter Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Ing. Rastislav Hubinský Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Gabriela Píková Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Emília Barošová Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Dušan Lacena Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - František Šujan Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Ľuboš Vál Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Ján Vál Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Ing. Pavol Minčík Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Darina Franeková Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Ing. Daniel Greguš Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Stanislava Tonhajzerová Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Ľubomír Bránik Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Ľubomír Strečanský Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Anna Flimelová Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Ing. Vladimír Kukla Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Ing. Tomáš Reis Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Ing. Marián Dvorský Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Martin Dužek Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Ing. Dušan Svoboda Zmluva PDF
21.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Oľga Mrázová Zmluva PDF
22.09.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce; príjemca: Ľudia pre Bôrik, o.z., so sídlom CSS-Bôrik, Žltá 318/25, Nitrianske Pravno Zmluva PDF
22.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Anna Pupáková Zmluva PDF
22.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Eva Mydlová Zmluva PDF
26.09.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Marián Richtárech  Zmluva PDF

       

OKTÓBER - rok 2017

02.10.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Barbara Líšková            Zmluva PDF
02.10.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Ing. Helena Mačuhová Zmluva PDF
02.10.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Ján Krähenbil Zmluva PDF
02.10.2017 Zmluva o výpožičke kompostéra - Zdenek Krähenbil Zmluva PDF
03.10.2017 Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 01082/2017-PKZO-K40014/17.00 - Obec Pravenec Zmluva PDF
23.10.2017 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy medzi obcou Pravenec a organizáciou zodpovednosti výrobcov ELEKOS Zmluva PDF

       

NOVEMBER - rok 2017

02.11.2017 Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby           Zmluva PDF
02.11.2017 Príloha č. 2 licenčnej zmluvy pre priebežnú aktualizáciu SW - softvér do školskej jedálne Zmluva PDF
21.11.2017

Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie (Mandátna zmluva)

dodávateľ: eR STAR s.r.o.

cena: 235 eur s DPH

Zmluva PDF
22.11.2017

Zmluva o dielo - vypracovanie zmien a doplnkov č. 2 k ÚPN obce Pravenec

zhotoviteľ: AMŠ Partners, spol. s r.o.

cena: 120 eur s DPH

Zmluva PDF
30.11.2017

Zmluva o odbere použitého oleja

odberateľ: biomarina - biowaste s.r.o.

cena: 0 eur

Zmluva PDF
30.11.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

prijímateľ: Mesto Prievidza

dotácia: 60 eur/rok/dieťa navštevujúce CVČ

Zmluva PDF

 

DECEMBER - rok 2017

18.12.2017

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

OZV: ELEKOS

cena: 0 eur

Zmluva PDF 
19.12.2017

Zmluva o združenej dodávke elektrina

dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.

cena: podľa zmluvy

Zmluva PDF