Povinné zverejňovanie ZMLUVY 2017

Streda, 04 Január 2017 08:06

Upozornenie !
Zmluvy sú vo formáte PDF a sú zobrazované v novom okne prehliadača

                 

JANUÁR - rok 2017

04.01.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (Slovak Telekom) Zmluva PDF
04.01.2017 Zmluva o obchodnej spolupráci - mäso a mäsové výrobky do materskej školy Zmluva PDF
04.0.12017 Kúpna zmluva - zemiaky do materskej školy Zmluva PDF
13.01.2017  Kúpna zmluva - potraviny školskej jedálne materskej školy Zmluva PDF 
25.01.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Slovak Telekom Zmluva PDF

30.1.2017 Mandátna zmluva - správa verejného obstarávania Zmluva PDF

        

FEBRUÁR - rok 2017

14.2.2017 Zmluva o dielo - spracovanie projetkovej dokumentácie na stavebné úpravy na objekte obecného domu Zmluva PDF

 

MAREC - rok 2017

07.03.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec v roku 2017 - Miestna telovýchovná jednota Pravenec Zmluva PDF
13.03.2017 Mandátna zmluva - výkon technického dozoru - oprava miestnej komunikácie parc. č. 2194, 2186/1, 2192 Zmluva PDF
14.03.2017 Zmluva o dielo č. 2017/EE/01/001 - oprava miestnej komunikácie a projekt DDZ v obci Pravenec Zmluva PDF
30.3.2017 Kúpna zmluva - odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 271/13, k.ú. Pravenec pre kupujúceho Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Zmluva PDF

APRÍL - rok 2017

18.04.2017 Zmluva O odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a Dodatok č. 1 k Zmluve O odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštaračného odpadu Zmluva PDF

 

MÁJ - rok 2017

05.05.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2017/EE/01/001 - oprava miestnej komunikácie a projekt DDZ v obci Pravenec Zmluva PDF
22.05.2017 Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 Zmluva PDF 
22.05.2017 Zmluva o poskytovaní technikej služby č. 201705004-JK Zmluva PDF