Povinné zverejňovanie ZMLUVY 2016

Piatok, 15 Január 2016 07:55

Upozornenie !
Zmluvy sú vo formáte PDF a sú zobrazované v novom okne prehliadača

                 

JANUÁR - rok 2016

04.01.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2013/6 na zabezpečenie zberu a zvozu komunálneho odpadu Zmluva PDF
04.01.2016 Zmluva o obchodnej spolupráci Zmluva PDF
04.01.2016 Kúpna zmluva Zmluva PDF
15.01.2016 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov katgórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 1.9.2016              Zmluva PDF

        

FEBRUÁR - rok 2016

01.02.2016 Mandátna zmluva - správa verejného obstarávania obce           
                                   
Zmluva PDF
17.02.2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. Zmluva PDF
17.02.2016 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 1/2016 - spoločnosť T+T,a.s. Zmluva PDF
19.02.2016 Zmluva o prenájme priestorov v Obecnom dome Zmluva PDF

 

 

MAREC - rok 2016

02.03.2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec v roku 2016 Zmluva PDF
09.03.2016 Kúpna zmluva - autobusový prístrešok zastávka kolónia

Zmluva PDF

     

 

APRÍL - rok 2016

08.04.2016 Zmluva č. 16220/51 o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu Zmluva PDF
19.04.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pešo a motorovými vozidlami, a o zriadení vecného bremena vybudovania vjazdu Zmluva PDF 

MÁJ - rok 2016

02.05.2016 Zmluva č. ZBA12032015207 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmluva PDF

 

JÚN - rok 2016

01.06.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Štefan Humaj Zmluva PDF
13.06.2016 Zmluva o dielo - spracovanie projektovej dokumentácie na cintorín v časti kolónia (podľa architektonickej štúdie) Zmluva PDF
24.06.2016 Zmluva o zabezpečovaní činnosti koordinátora bezpečnosti práce Zmluva PDF
27.06.2016 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov, číslo zmluvy: 2016/0622 Zmluva PDF
29.06.2016 Mandátna zmluva - technický dozor - rekonštrukcia kultúrno-spoločenského strediska Zmluva PDF

 

JÚL - rok 2016

11.07.2016 Zmluva o dielo - zhotovenie projektovej dokumentácie na opravu miestnej komunikácie Zmluva PDF

 

JÚL - rok 2016

05.08.2016 Dodatok č. 1 K zmluva o dielo č. Z201613620_Z                         Zmluva PDF

        

SEPTEMBER - rok 2016

08.09.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Ing. Andrej Brayer a manž. Ľuba Zmluva PDF
08.09.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - T-COM Zmluva PDF
08.09.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - T-COM Zmluva PDF
08.09.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - T-COM Zmluva PDF
05.09.2016 Zmluva o budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - Štefan Humaj Zmluva PDF
30.09.2016 Kúpna zmluva - hasičská striekačka Zmluva PDF

 

OKTÓBER - rok 2016

05.10.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Ľudovít Petráš Zmluva PDF
18.10.2016 Zmluva č. 111016/1674 na odber a prepravu odpadov za účelom ekologického zhodnocovania a zneškodňovania Zmluva PDF
19.10.2016 Zmluva o dielo - renovácia parkiet vo veľkej sále obecného domu Zmluva PDF
31.10.2016 Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií - zima 2016/2017 Zmluva PDF

 

 

NOVEMBER - rok 2016

07.11.2016 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Zmluva PDF
11.11.2016 Zamestnávateľská zmluva Zmluva PDF
25.11.2016 Kúpna zmluva - kúpa telefónu koncového zariadenia - Gigaset C530 Zmluva PDF
25.11.2016 Dodatok k zmluve o poskytoaní verejných služieb (Slovak telekom) Zmluva PDF

 

DECEMBER - rok 2016

09.12.2016 Kúpna zmluva - odkúpenie pozemku parc. č. 230/79, k.ú. Pravenec, do vlastníctva obce Zmluva PDF
09.12.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Zmluva PDF 
12.12.2016 Zmluva o akutalizácii pogramov, systémovej podpore a licenčná zmluva Zmluva PDF
28.12.2016 Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 1/2016 Zmluva PDF
28.12.2016 Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Zmluva PDF