Povinné zverejňovanie ZMLUVY 2014

Upozornenie !
Zmluvy sú vo formáte PDF a sú zobrazované v novom okne prehliadača

           

JANUÁR - rok 2014

07.01.2014 Zmluva na prenájom hrobového miesta - Stanková Beáta Zmluva PDF
15.01.2014 Zmluva na prenájom hrobového miesta - Mrenicová Božena Zmluva PDF
31.01.2014 Zmluva o vzájomnej spolupráci                                                Zmluva PDF

 

 

FEBRUÁR - rok 2014

03.02.2014 Dodatok k zmluve - zber elektroodpadu Zmluva PDF
06.02.2014 Zmluva o poskytnutí fianačných prostriedkov - financovanie záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom v obci Pravenec Zmluva PDF 
12.02.2014 Dohoda o vytvorení spoločného hasičského zboru medzi obcou Nitrianske Pravno a obcami Malinová, Tužina, Chvojnica, Kľačno, Pravenec Zmluva PDF
12.02.2014 Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností Zmluva PDF
27.02.2014 Zmluva o dielo - výmena okien a dverí na budove materskej školy Zmluva PDF

MAREC - rok 2014

05.03.2014 Kúpna zmluva - Ryba Žilina Zmluva PDF
11.03.2014 Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie prijatých na aktivačné práce Zmluva PDF 
11.03.2014 Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie Zmluva PDF
17.03.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - výmena okien a dverí na budové materskej školy Zmluva PDF
18.03.2014 Zmluva o dielo - spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy materskej školy Zmluva PDF

 

APRÍL - rok 2014

07.04.2014 Zmluva o dielo - Zmeny a doplnky k Územnému plánu obce Pravenec Zmluva PDF
23.04.2014 Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Zmluva PDF
30.04.2014 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Zmluva PDF

        

MÁJ - rok 2014

22.05.2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec v roku 2014 - Miestna telovýchovná jednota Zmluva PDF

 

JÚN - rok 2014

04.06.2014 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) Zmluva PDF
06.06.2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmluva PDF
23.06.2014 Zmluva o poskytnutí služieb Zmluva PDF
04.07.2014 Zmluva o spracovaní podkladov k verejnému obstarávaniu Zmluva PDF

 

JÚL - rok 2014

09.07.2014 Dohoda o cene č. 2014/4004393 uzatvorená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov - výmena ventilu - odberné miesto: šatne MTJ Zmluva PDF
     
     

 

SEPTEMBER - rok 2014

19.09.2014 Zmluva o dielo - zateplenie Materskej školy v Pravenci              Zmluva PDF
23.9.2014 Mandátna zmluva - výkon technického dozoru pre stavebnú akciu "Zateplenie materskej školy" Zmluva PDF
30.09.2014 Zmluva o zabezpečovaní činnosti koordinátora bezpečnosti práce Zmluva PDF

              

 

OKTÓBER - rok 2014 

20.10.2014 Kúpna zmluva                                                                        Zmluva PDF
28.10.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Zmluva PDF
28.10.2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmluva PDF
31.10.2014 Zmluva o dielo - zimná údržba 2014/2015 Zmluva PDF

         

NOVEMBER - rok 2014

 

07.11.2014 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest Zmluva PDF 
13.11.2014 Zmluva o dielo - spracovanie projektu pre rekonštrukciu materskej školy (hygiena, voda, kanalizácia) Zmluva PDF
24.11.2014 Zmluva o poskytnutí audítorskych služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zmluva PDF

     

DECEMBER - rok 2014

09.12.2014 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - ORANGE Zmluva PDF 
09.12.2014 Príloha č. 1 Dodatku k zmluve - ORANGE Zmluva PDF
17.12.2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec v roku 2014 - príjemca: MTJ Pravenec, zakúpenie kosačky Zmluva PDF
30.12.2014 Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby Zmluva PDF
30.12.2014 Zmluva o obchodnej spolupráci Zmluva PDF