Povinné zverejňovanie ZMLUVY 2013

Upozornenie !
Zmluvy sú vo formáte PDF a sú zobrazované v novom okne prehliadača

 

JANUÁR - rok 2013

02.01.2013 Zmluva o dielo na zabezpečenie zberu a zvozu KO Zmluva PDF
02.01.2013 Zmluva o nájme pozemku - Ing. Jozef Tipul Zmluva PDF
21.01.2013 Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností Zmluva PDF
30.01.2013 Zmluva o dielo - ošetrenie lipy na cintoríne v časti dedina Zmluva PDF

                         

FEBRUÁR - rok 2013

07.02.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 78a zákona o sociálnych službách Zmluva PDF
   

 

 

 

MAREC - rok 2013

08.03.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Zmluva PDF
14.03.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec - MTJ Pravenec Zmluva PDF
14.03.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec - remeselnícky jarmok

Zmluva PDF

28.03.2013 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb - Ivan Polerecký Zmluva PDF
28.03.2013 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb - Ján Kmeť Zmluva PDF
28.03.2013 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb - Stanislav Ertl
Zmluva PDF

        

APRÍL - rok 2013

09.04.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec - ZO JDS Zmluva PDF

 

MÁJ - rok 2013

20.05.2013 Zmluva o dielo - vypracovanie pasportu dopravného značenia  Zmluva PDF
05.06.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Slovak Telekom, a.s. Zmluva PDF

 

JÚN - rok 2013

12.06.2013 Kúpna zmluva - predaj pozemku parc. č. 952/5 pre žiadateľov Drahoslav Richter a manž. Anna Zmluva PDF
12.06.2013 Kúpna zmluva - predaj pozemku parc. č. 952/4 pre žiadateľov Ing. Andrej Brayer a manž. Ing. Ľuba Zmluva PDF
12.06.2013 Kúpna zmluva - predaj pozemku parc. č. 952/3 pre žiadateľa Anna Flimelová Zmluva PDF
12.06.2013 Kúpna zmluva - predaj pozemku parc. č. 952/2 pre žiadateľa Marek Ležovič Zmluva PDF

            

JÚL - rok 2013

01.07.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 173/2006/03 o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku obce Pravenec zo dňa 25.10.2006 Zmluva PDF
02.07.2013 Zmluva č. 260613/1674 na odber a prepravu odpadov za účelom ekologického zhodnocovania a zneškodňovania Zmluva PDF
     

           

SEPTEMBER - rok 2013

30.09.2013 Zmluva o dielo - udržiavacie práce na terase obecného domu Zmluva PDF
09.09.2013 Dohoda o cene - vytýčenia vodovodu na MK parc. č. 924/11 Zmluva PDF
11.09.2013 Dodatok k zmluve - orange Zmluva PDF
11.09.2016 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Zmluva PDF

           

OKTÓBER - rok 2013

08.10.2013 Kúpna zmluva - predaj pozemkov parc. č. 44/3 a 61/4, k.ú. Pravenec pre Karola Kmeťa Zmluva PDF
18.10.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - financovanie záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom v obci Pravenec Zmluva PDF
     

 

NOVEMBER - rok 2013

15.11.2013

Dodatok č. 3 k zmluve o preprave a skládkovaní komunálnych odpadov uzatvorenej dňa 16.1.2002

Zmluva PDF
22.11.2013 Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií Zmluva PDF
19.11.2013 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Zmluva PDF
29.11.2013 Zmluva o dodávke elektriny Zmluva PDF

              

DECEMBER - rok 2013

30.12.2013 Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach                         Zmluva PDF
30.12.2013 Kúpna zmluva - Ing. Daniel Leitman, AGRODAN Zmluva PDF
30.12.2013 Zmluva o obchodnej spolupráci - Ing. Peter Ertel Mäsovýroba Koš Zmluva PDF