Povinné zverejňovanie OBJEDNÁVKY 2018

10.01.2018

odpadové nádoby                                     

Objednavka PDF

12.01.2018

plošina - objednávka zrušená

Objednavka PDF

16.01.2018

údaje z katastra nehnuteľností

Objednavka PDF

16.01.2018

kancelárske potreby

Objednavka PDF

30.01.2018

prenájom plošiny

Objednavka PDF

31.01.2018

zameranie skutkového stavu pozemkov parc. č. 1273/25 - 28 a 1270/2

Objednavka PDF

12.02.2018

pečiatky

Objednavka PDF

12.02.2018

pečiatky

Objednavka PDF

12.02.2018

pečiatka

Objednavka PDF

14.02.2018

prenájom dočasného dopravného značenia

Objednavka PDF

16.02.2018

vypílenie dvoch kusov drevín pomocou vysokozdvižnej plošiny

Objednavka PDF

15.3.2018

lak na parkety

28.3.2018

Tlač obecný novín Pravenčanka

28.3.2018

sedadlo na detskú reťazovú hojdačku

9.4.2018

vývoz kontajnera z cintorína

12.04.2018

čistenie miestnych komunikácii po zimnej údržbe

Objednavka PDF
23.4.2018 antivírový program
7.5.2018 kontrola elektrického výťahu v materskej škole
14.5.2018 webhosting + doména
16.5.2018 tonery
21.5.2018 záhradný párty stan
23.5.2018 výškopis a polohopis (pozemky na parkovisko pri cintoríne časť Kolónia)
23.5.2018 ročná kontrola detských ihrísk  
7.6.2018 software na evidenciu hrobových miest  
11.6.2018 suroviny na guláš - jarmok ľudových remesiel  
19.6.2018 plán BOZP (výstavba multifunkčného ihriska)  
20.6.2018 vývoz VOK - biologicky rozložiteľný odpad  
20.6.2018 drevo na vatru  
22.6.2018 pečiatka  
25.6.2018 obecné noviny Pravenčanka  
25.6.2018 odstránenie časti oplotenia na tenisovom ihrisku v časti Dedina + prísl.  
27.6.2018 rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie  
28.6.2018 tričko  
28.6.2018 prenájom vysokozdvižnej plošiny -oprava verejného osvetlenia  
2.7.2018 umelá tráva na chodník vedľa MI  
3.7.2018 terénne úpravy okolo MI  
3.7.2018 vypracovanie programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2020
26.7.2018 oprava výtlkov - plnenie sa neuskutočnilo
6.8.2018 dodávka a montáž bojlera v šatniach MTJ
16.8.2018 prenájom vysokozdvižnej plošiny-osvetlenie tenisového ihriska-Kolónia
17.8.2018 dodávka a montáž jednorkídlovej bránky na MI
20.8.2018 revízia bleskozvodu na tribúne v šport. areáli v časti Dedina a VO
20.8.2018 kontrola hasiaich prístrojov, hydrantov vo verejných objektoch
10.9.2018 nožnicový rýchloskladací stan 3x6
10.9.2018 overenie meradiel v školskej jedálni (kuch. váha, závažia)
13.9.2018 prenájom vysokozdvižnej plošiny-osvetlenie tenisového ihriska-Dedina  
14.9.2018 vyhotovenie výškopisu a polohopisu - niektoré lesné a poľné cesty
5.9.2018 odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu
18.9.2018 tričká 
20.9.2018 oprava výtlkov
4.10.2018 pracovné odevy do materskej školy
4.10.2018 prenájom vysokozdvižnej plošiny
4.10.2018 tlač obecných novín Pravenčanka
4.10.2018 oprava spevnenej plochy pri Dome smútku v časti Dedina
11.10.2018 vypracovanie projektovej dokumentácie
16.10.2018 jednotná železničná mapa
12.10.2018 vývoz VOK
16.10.2018 zemné práce pri bytovom dome súp. č. 351
17.10.2018 dovoz štrku, vývoz výfrezkov
17.10.2018 výmena guľového ventilu v materskej škole
19.10.2018 informačný systém - smerové tabuľe
7.11.2018 tričká
8.11.2018 náhradné diely do kachlí v malej sále obecného domu
21.11.2018 zberné nádoby na odpad
22.11.2018 kontrola kotlov a komínov
4.12.2018 vypracovanie projektu pre stavbu: "Parkovisko pri cint. v časti Kolónia"
5.12.2018 elektrická rúra do kuchyne obecného domu
5.12.2018 vypracovanie projektu prenosného dopravného značenia
19.12.2018 oprava kopírky
20.12.2018 tlač obecných novín Pravenčanka