Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Pravenec

 

1. Zmesový komunálny odpad je zbieraný prostredníctvom 1100 l kontajnerov, 110 l kukanádob a 120 l kukanádob – vývozný deň je v utorok.

 

2. Plasty a TETRAPAKY sa zbierajú prostredníctvom žltých 1100 l kontajnerov, umiestnených v časti obce dedina pri cintoríne (1 ks) a v časti obce kolónia pri cintoríne (1 ks) a modrých plastových vriec, ktoré je potrebné vyložiť v deň zberu pri 1100 l kontajnery a 110 l kukanádoby najneskôr do 7.00 hod.

Do žltých kontajnerov a do plastových vriec patria:

PET fľaše – plastové fľaše od minerálnych a stolových vôd, rôznych nápojov, sirupov. Fľaše je potrebné pre zníženie ich objemu postláčať a uzavrieť. PET fľaše môžu obsahovať papierové alebo plastové etikety a plastové uzávery fliaš.

Plastové obaly – obaly zo šampónov, saponátov, tekutých mydiel, destilovanej vody, náplní do ostrekovačov...

Polyetylénová fólia – fólia z viacbalenia nápojových fliaš, ochranná obalová fólia zo zakúpeného tovaru. Fólia nesmie byť znečistená od olejov, mazadiel a farieb.

TETRAPAKY - nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov a mlieka.

Do plastového vreca nepatria:

iné prímesi ako je vyššie uvedené

fľaše znečistené od olejov, umelých hnojív a chemikálií

 

3. KOVY, KOVOVÉ OBALY sa zbierajú prostredníctvom čiernych 1100 l kontajnerov, umiestnených v časti obce dedina pri obecnom dome (1 ks) a v časti obce kolónia za predajňou COOP Jednota, s.d. (1 ks)

Do čierneho kontajnera patria:

      kovové obaly, konzervy, alobal, nápojové plechovky

      Do čierneho kontajnera nepatria:
      elektrické komponenty, kovové obaly kombinované s iným obalom        
 
4.   PAPIER sa zbiera prostredníctvom modrých 1100 l kontajnerov, umiestnených
v časti obce dedina pri obecnom dome (2 ks) a v časti obce kolónia za predajňou COOP Jednota, s.d. (2 ks)

Do modrého kontajnera patria:

      papierové obaly, krabice, kartóny, noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky a pod.     
      Do modrého kontajnera nepatria:
      mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby.
 
5.   sklO sa zbiera prostredníctvom zelených 1100 l kontajnerov, umiestnených v časti obce dedina pri obecnom dome (3 ks) a pri cintoríne (1 ks) a v časti obce kolónia za predajňou 
      COOP Jednota, s.d. (3 ks) a pri cintoríne (1 ks)

   Do kontajnera patria:

   nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy a pod.

   Do kontajnera nepatria

   žiarivky, ortuťové výbojky, sklo s drôtenou výstuhou, porcelán, olovené sklo, žiarovky, zrkladlá, plexisklo, sklo z obrazoviek televízorou a počítačov, rôznych prístrojov, sklo s prímesami kovov.

 

6. Objemný odpad t. j. odpad, ktorý sa nezmestí do bežných odpadových nádob, sa zbiera prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov (VKK), ktoré sa pristavujú dvakrát do roka v mesiaci marec alebo apríl a v mesiaci október. Presný termín a miesto pristavenia VKK je oznámený prostredníctvom obecného rozhlasu, internetovej stránky obce a úradných tabúľ.

Do VKK nepatria:

elektroodpad (chladničky, práčky, televízory), plasty, pneumatiky, sklo, železný šrot, batérie a akumulátory, opotrebované oleje a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad.

 

7.   Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole. Elektroodpad vrátane žiariviek a svietidiel sa zbiera mobilne dvakrát do roka. Presný termín je oznámený prostredníctvom obecného rozhlasu, internetovej stránky obce a úradných tabúľ.

 

8.  BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD kompostujú občania prostredníctvom kompostární vo svojich záhradách.

 

9.   Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác a stavebných úprav, t.j. stavebných prác, ktoré sa stavebnému úradu neohlasujú ani nepovoľujú stavebným úradom.  Obec zbiera drobný stavebný odpad prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov a to v súlade so zákonom 2 x ročne. Termín pristavenia veľkoobjemových kontajnerov je vopred oznámený.

    

10. NEBEZPEČNÉ ODPADY

     Nebezpečné odpady sa zbierajú mobilne dvakrát do roka. Presný termín je oznámený  

      prostredníctvom obecného rozhlasu, internetovej stránky obce a úradných tabúľ.

      Nebezpečnými odpadmi sa rozumie:

      - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

      - olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

      - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

      - oleje a tuky okrem jedlých olejov a tukov

      - farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice obsahujúce nebezpečné látky

      - batérie a akumulátory

 

11. JEDLÉ OLEJE A TUKY sa zbierajú prostedníctvom zbernehé miesta, ktorým je betónová garáž za obecným domov. Držitelia môžu priniesť jedlé oleje a tuky na zberné miesto každú poslednú stredu v mesiaci, v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod. a to v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si držitelia zabezpečujú samostatne, a ktoré sa občanom nevracajú.

 

12. VETERINÁRNE A HUMÁNNE LIEKY nespostrebované fyzickými osobami, ako aj zdravotnícky materiál, sú ich držitelia povinní odovzdať vo verejnej lekárni.

 

13. ŠATSTVO A TEXTÍLIE sa zbierajú prostredníctvom špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené v časti dedina pri obecnom dome (1x) a v časti kolónia za predajňou COOP Jednota, s.d. (1x). Do zbernej nádoby patrí iba čisté a suché šatstvo, prikrývky, deky, deky, topánky, príp. iné druhy textilu.

 

14. PRENOSNÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY A AUTOMOBILOVÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY sa zbierajú spoločne s elektroodpadom, pokiaľ sú jeho súčasťou alebo zvlášť a to kalendárovým zberom minimálne 2 krát do roka v mesiacoch máj a november v termínoch vyhlásených v miestnom rozhlase alebo oznámených prostredníctvom úradných tabúľ a internetovej stránky obce.