Komisie

1. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie

Predseda: Ing. Katarína Henželová, Pravenec 18
Členovia: Mgr. Roman Mik, Mgr. Jozef Šebest, Ing. Augustín Ugróczy

        

2. Sociálna komisia

Predseda: Ing. Marián Dvorský
Členovia: Mgr. Jolana Majzlanová, Nadežda Hanusková, Alena Gregušová

 

3. Komisia pre financie a správu majetku obce

Predseda: Oto Richter, Pravenec 209
Členovia: Ing. Marián Dvorský, Lenka Kmeťová

 

4. Komisia pre verejný poriadok

Predseda: Mgr. Roman Mik
Členovia: Mgr. Jozef Šebest, Jozef Majzlan (bytom Pravenec 351)

   

5. Komisia pre kultúru, šport, mládež a vzdelávanie

Predseda: Mgr. Jolana Majzlanová
Členovia: Oto Richter, Ing. Marián Dvorský, Mgr. Roman Mik, Magdaléna Wesserlová, Veronika Petríková

 

6. Komisia pre ochranu verejného záujmu

Členovia:

  • Lenka Kmeťová, Pravenec 69
  • Mgr. Roman Mik, Pravenec, 293
  • Oto Richter, Pravenec 209

7. Komisia na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra obce

Členovia:

  • Ing. Marián Dvorský, Pravenec 338
  • Lenka Kmeťová, Pravenec 69
  • Mgr. Jozef Šebest, Pravenec 385