Oznamy

OZNAM O ZBERE NEBEZPEČNÉHO ODPADU

        

Obecný úrad v Pravenci oznamuje občanom, že sa bude zbierať nebezpečný odpad.

Odpad môžu občania priniesť nasledovne:

v stredu, 14.6.2017, v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod.,

vo štvrtok, 15.6.2017, v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. a 

v piatok, 16.6.2017, v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod.

do betónovej garáže za obecným domom.

Bude sa zbierať nasledovný nebezpečný odpad:

- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

- absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

- oleje a tuky okrem jedlých olejov a tukov

- farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

- olovené batérie, niklovo-kadmové batérie, batérie obsahujúce ortuť a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

          

OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

 

Oznamujeme občanom, že v dňoch 6. júna 2017, v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod. a 14. júna 2017, v čase od 8.30 hod. do 14.15 hod. bude na vybraných odberých miestach prerušená dodávka elektrickej energie.

 

Konkrétne odberné miesta, na ktorých bude prerušená dodávka elektrickej energie nájde na odkazoch:

prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 6. júna 2017Objednavka PDF

 

prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 14. júna 2017Objednavka PDF

 

         

PREPLATENIE POPLATKU ZA CINTORÍNSKE MIESTO ZAPLATENÉHO OBCI POLUVSIE V ZMYSLE UZNESENIA OZ POLUVSIE č. 37/1995

         

Oznamujeme občanom, že nárok z preplatenia poplatku za cintorínske miesto zaplateného obci Poluvsie v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Poluvsie č. 37/1995, vo výške 66,39 eur, zaniká dňom 31.12.2017.

Podrobnosti k uvedenému poplatku nájdete v priloženom dokumente Objednavka PDF   

      

              

PRIDEĽOVANIE KOMPOSTÉROV

       

V súlade s aktuálne platným zákonom o odpadoch je obec povinná zabezpečiť pre každú domácnosť v rámci individuálnej bytovej výstavby (rodinný dom) kompostovací zásobník (kompostér), v ktorom bude domácnosť kompostovať ňou vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Z rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci, budú kompostéry prideľované nielen rodinným domom, ale aj individuálnym záhradám v zastavanom území obce, a tiež bytovým domom, ku ktorým patrí záhrada.

V záujme zistenia počtu kompostérov, ktoré musí obec obstarať, bol občanom rozdistribuovaný do schránok informačný list s návratkou, ktorú žiadame vyplnenú doručiť na Obecný úrad v Pravenci obratom, aby mohla obec spustiť verejné obstarávanie na dodanie kompostérov.

Obstarávaný kompostér bude o objeme 980 litrov, pre záhrady s rozlohou do 1000 m2. Kompostér bude prideľovaný bezodplatne, na základe zmluvy o výpožičke.

V prípade, že Vám informačný list nebol doručený, môžete si ho spolu s návratkou stiahnuť ...TU...

Za spoluprácu pri zisťovaní záujmu o pridelenie kompostéra vopred ďakujeme.

       

 

                 

Odporúčania pre občanov pri vzniku mimoriadnej udalosti                                   Objednavka PDF