Oznamy

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB ZO DŇA 10.11.2018 V OBCI PRAVENEC

        

Výsledky komunálnych volieb zo dňa 10.11.2018 v obci Pravenec nájdete ...TU...Objednavka PDF

 

Výsledky komunálnych volieb zo dňa 10.11.2018 v obci Pravenec podľa okrskov nájdete ...TU...           Objednavka PDF

      

ZBER DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU

      

 

V časti obce Kolónia je od dnes, 6.11.2018, pristavený veľkoobjemový kontajner za účelom zberu drobného stavebného odpadu, t.j. odpadu, ktorý nepochádza zo stavebných prác, na ktoré bolo vydané povolenie stavebným úradom (stavebné povolenie, oznámenie k drobnej stavbe, oznámenie k  stavebným úpravám). Každý občan môže odovzdať do kontajnera maximálne 1m3 drobného stavebného odpadu.

Do kontajnera je zakázané dávať zmesový komunálny odpad, všetky oddelene zbierané zložky komunálnych odpadov (papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky), biologicky rozložiteľný odpad, elektroodpad a nebezpečné odpady, ktoré sú nielen súčasťou elektroodpadu ale aj ostatné nebezpečné odpady (farby, motorové oleje, riedidlá, odevy a nádoby znečistené nebezpečnými odpadmi).

 

       

USMERNENIE REGIONÁLNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVY PRIEVIDZA

K DOMÁCIM ZABÍJAČKÁM

         

Usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza k domácim zabíjačkámObjednavka PDF

         

         

POZVÁNKA MAS ŽIAR

        

Miestna akčná skupina ŽIAR (MAS ŽIAR) pripravuje informačný deň pre podniateľov pôsobiacich v území, ktorí majú záujem využiť nenávratný finančný príspevok na svoju podnikateľskú činnosť. Informačný deň sa uskutoční vo štvrtok, 8.11.2018, od 8.00 hod. do 15.00 hod. v Miestnom kultúrnom stredisku 367, v obci Chrenovec - Brusno.

Pozvánku nájdete ...TU...Objednavka PDF

 

VYKONANIE DERATIZÁCIE

             

V dňoch od 11.10.2018 do 2.11.2018 sa uskutoční v našej obci deratizácia kanalizácie, v čase od 8.00 hod do 17.00 hod. Deratizáciu bude vykonávať spoločnosť TODEX REAL s.r.o. v spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou a prevádzkovou spoločnosťou, a.s. Prievidza.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete ...TU...Objednavka PDF

      

         

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

      

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v PravenciObjednavka PDF

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce PravenecObjednavka PDF

        

 

Informácie ku komunálnym voľbám 2018 nájdete v ľavom menu, záložka Komunálne voľby 2018.

 

         

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

       

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, upozorňuje valstníkov - nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie ustanovení zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a na realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín.

Znenie celého listu nájdete ...TU...Objednavka PDF

         

STANOVISKO OBCE K ORGANIZÁCII DOPRAVY NA PARKOVISKU V ČASTI KOLÓNIA

          

Stanovisko obce k organizácii dopravy na parkovisku v časti kolónia nájdete ...TU...Objednavka PDF

    

                               

OZNAM O ZMENE NÁSTUPNEJ ZASTÁVKY DETÍ DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY V NEDOŽEROCH - BREZANOCH

         

SAD Prievidza, a.s., v záujme zvýšenia bezpečnosti pri prevážaní detí z časti kolónia do Základnej školy v Nedožeroch-Brezanoch, oznamuje rodičom, že od 11.9.2017 bude nástupná zastávka na školský autobus na strane, kde je umiestnený presklený autobusový prístrešok, a nie na parkovisku.

V záujme zvýšenia bezpečnosti detí pri prechode cez cestu obec zabezpečí osobu, ktorá bude dohliadať na deti pri prechádzaní na druhú stranu.

              

                           

 

      

              

 

       

 

                 

Odporúčania pre občanov pri vzniku mimoriadnej udalosti                                   Objednavka PDF