Oznamy

 

        

 

 

        

Odporúčania pre občanov pri vzniku mimoriadnej udalosti                                   Objednavka PDF

 

 

            

INFORMÁCIA O DAŇOVÝCH POVINNOSTIACH V ROKU 2016

      

 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa bude vyberať v týždni od 18.4.2016 do 22.4.2016 počas stránkových aj nestránkových dní, a to nasledovne:

18.04.2016 – v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

19.04.2016 – v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. v Kultúrno-spoločenskom stredisku v časti kolónia

20.04.2016 – v čase od 07.30 hod. do 17.00 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

21.04.2016 – v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

22.04.2016 – v čase od 07.30 hod. do 14.00 hod. na Obecnom úrade v Pravenci.

 

Výška poplatku na osobu a rok je 16,47 eur. Poplatník, ktorý bude chcieť poplatok znížiť alebo odpustiť z dôvodu, že sa viac ako 90 dní v roku nezdržiaval alebo nezdržiava v mieste trvalého bydliska, je povinný dôveryhodne preukázať túto skutočnosť správcovi dane.

 

Dôveryhodne znamená, že nie je možné v mesiaci marec alebo apríl priniesť potvrdenie, že poplatník bude do konca roka 2016 pracovať alebo študovať alebo žiť mimo miesta trvalého bydliska. Toto je možné dôveryhodne preukázať až na konci roka 2016, že sa tak naozaj stalo. Správca dane preto pristúpi k vyrubeniu poplatku za komunálny odpad rovnako pre všetkých bez rozdielu, pričom na konci roka (najneskôr do 30.1.2017), keď poplatník doručí správcovi dane doklad potvrdzujúci a preukazujúci skutočnosť, že sa nezdržiaval v mieste trvalého bydliska, správca dane pristúpi k vráteniu celého alebo časti poplatku (v závislosti od počtu dní, počas ktorých sa skutočne poplatník nezdržiaval v miestne trvalého bydliska) poplatníkovi.

 

Daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2016 sa bude vyberať v mesiaci máj, v týždni od 16.05.2016 do 20.5.2016 počas stránkových aj nestránkových dní, a to nasledovne:

16.05.2016 – v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

17.05.2016 – v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. v Kultúrno-spoločenskom stredisku v časti kolónia

18.05.2016 – v čase od 07.30 hod. do 17.00 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

19.05.2016 – v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

20.05.2016 – v čase od 07.30 hod. do 14.00 hod. na Obecnom úrade v Pravenci.

 

Sadzby dane z nehnuteľností a dane za psa sa pre rok 2016 nezmenili, čo znamená, že občan – daňovník, zaplatí v roku 2016 daň z nehnuteľností a daň za psa v rovnakej výške ako v roku 2015. Samozrejme za predpokladu, že nedošlo ku zmene predmetu dane na strane daňovníka.

 

 

 OZNAM O SEPAROVANÍ TETRAPAKOV

           

Z dôvodu zmeny spoločnosti zabezpečujúcej pre našu obec zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov (papier, plasty, kovy, sklo a tetrapaky), žiadame občanov, aby TETRAPAKY (nápojové kartóny od mlieka, mliečných výrobkov, džúsov a pod.) separovali spolu s odpadmi z plastov do vriec a nevhadzovali ich do čiernych kontajnerov, umiestnených v časti dedina pri obecnom dome a v časti kolónia za predajňou COOP Jednota, ktoré sú od 1.2.2016 určené len na zber kovov a kovových obalov.

          

 

       

 
         

 

 

 

 

 

        

        

           

 

    

 

 

Anketa

Naplníte Vašu smetnú nádobu doplna každý týždeň?