Oznamy

 

 

 

 

 

        

 

 

              

OZNAM

o zbere vyseparovaných odpadov z plastov a tetrapakov

 

Zber vyseparovaných odpadov z plastov a tetrapakov sa uskutoční v našej obci dňa 18.8.2017. Žiadame občanov, aby vyložili vrecia s vyseparovanými odpadmi z plastov a tetrapakov najneskôr v deň zberu do 6.30 hod.

 

 

      

PREPLATENIE POPLATKU ZA CINTORÍNSKE MIESTO ZAPLATENÉHO OBCI POLUVSIE V ZMYSLE UZNESENIA OZ POLUVSIE č. 37/1995

         

Oznamujeme občanom, že nárok z preplatenia poplatku za cintorínske miesto zaplateného obci Poluvsie v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Poluvsie č. 37/1995, vo výške 66,39 eur, zaniká dňom 31.12.2017.

Podrobnosti k uvedenému poplatku nájdete v priloženom dokumente Objednavka PDF   

      

              

PRIDEĽOVANIE KOMPOSTÉROV

       

V súlade s aktuálne platným zákonom o odpadoch je obec povinná zabezpečiť pre každú domácnosť v rámci individuálnej bytovej výstavby (rodinný dom) kompostovací zásobník (kompostér), v ktorom bude domácnosť kompostovať ňou vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Z rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci, budú kompostéry prideľované nielen rodinným domom, ale aj individuálnym záhradám v zastavanom území obce, a tiež bytovým domom, ku ktorým patrí záhrada.

V záujme zistenia počtu kompostérov, ktoré musí obec obstarať, bol občanom rozdistribuovaný do schránok informačný list s návratkou, ktorú žiadame vyplnenú doručiť na Obecný úrad v Pravenci obratom, aby mohla obec spustiť verejné obstarávanie na dodanie kompostérov.

Obstarávaný kompostér bude o objeme 980 litrov, pre záhrady s rozlohou do 1000 m2. Kompostér bude prideľovaný bezodplatne, na základe zmluvy o výpožičke.

V prípade, že Vám informačný list nebol doručený, môžete si ho spolu s návratkou stiahnuť ...TU...

Za spoluprácu pri zisťovaní záujmu o pridelenie kompostéra vopred ďakujeme.

       

 

                 

Odporúčania pre občanov pri vzniku mimoriadnej udalosti                                   Objednavka PDF