Oznamy

OZNAM

       

Zber vyseparovaných odpadoch z plastov a tetrapakov sa uskutoční v našej obci dňa 18.1.2019. Žiadame občanov, aby vrecia s vyseparovanými odpadmi z plastov a tetrpakov vyložili pred brány domov najneskôr v deň zberu, do 6.00 hod.

Zároveň žiadame občanov, aby vyseparované plasty a tetrapaky ukladali výhradne do vriec a nie do zberných nádob.

       

     

Vývoz zmesového komunálneho odpadu počas sviatkov

    

Obecný úrad v Pravenci oznamuje občanom, že v týždni od 24.12.2018 do 30.12.2018 sa vývoz zmesového komunálneho odpadu neuskutoční. Najbližší vývoz zmesového komunálneho odpadu po tomto týždni sa uskutoční 2.1.2019, t.j. v stredu.

         

OZNAM

O PREROKOVANÍ NÁVRHU ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

 

Obec Pravenec, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 51/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30 aktualizuje Územný plán obce Pravenec a podľa § 22 ods. 1 citovaného zákona oznamuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Pravenec, Zmeny a doplnky č. 2.

Viac o prerokúvaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie nájdete v priloženom dokumenteOZNAM

 

ÚPNO Pravenec, ZaD č. 2

    

textová časťOZNAM

 

01 širšie vzťahyOZNAM

 

02a komplexný návrh - legendaOZNAM

 

02b komplexný návrhOZNAM

 

02c komplexný návrhOZNAM

 

03 dopravné vybavenieOZNAM

 

05a zábery poľnohospodárskej pôdyOZNAM

 

05b zábery poľnohospodárskej pôdyOZNAM

 

06a verejnoprospešné stavby - legendaOZNAM

 

06b verejnoprospešné stavbyOZNAM

 

prehľad zámerov na poľnohospodárskej pôdeOZNAM

 

 

  OZNAM O POVINNOSTI REGISTRÁCIE CHOVOV OŠÍPANÝCH

          

Obecný úrad v Pravenci, na zákalde žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievdiza, žiada drobnochovateľov ošípaných, ktorí chovajú ošípané pre vlatnú potrebu a to čo i len jeden kus ošípanej, aby sa nahlásili na Obecnom úrade v pravenci, osobne albo telefonicky, do 5. decembra 2018.

Celné usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza nájdete ...TU... VZN PDF

           

Oznam o uvoľnení pracovnej pozície "správca cintorína a domu smútku v časti Kolónia"

     

Obec Pravenec prijme na dohodu o pracovnej činnosti zamestnanca na pozíciu "správca cinotrína d omu smútku v časti Kolónia" s nástupom od 1 decembra 2018. Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté na Obecnom úrade v Pravenci. 

Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu môžu záujemcovia zasielať na adresu obce (Obec Pravenec, Pravenec 208, 97216 Pravenec) v termíne do 28.11.2018.

        

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB ZO DŇA 10.11.2018 V OBCI PRAVENEC

    

Výsledky komunálnych volieb zo dňa 10.11.2018 v obci Pravenec nájdete ...TU...VZN PDF

 

Výsledky komunálnych volieb zo dňa 10.11.2018 v obci Pravenec podľa okrskov nájdete ...TU...VZN PDF

     

USMERNENIE REGIONÁLNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRáVY PRIEVIDZA K DOMÁCIM ZABÍJAČKÁM

    

Usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza k domácim zabíjačkámVZN PDF